TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00−10.30

อ.กาญจนา

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม

· กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

· ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

· Charm­ing Per­sonal Analysis

 ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

10.30−10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45−12.00

อ.กาญจนา

· ประเภทของบุคลิกภาพ

· แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

· การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

· การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

· Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

12.00−13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00−14.30

อ.ธนภัทร

· กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

· ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

· Smart Tips 

· จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ  

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ‚ERM)

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

14.30−14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45−16.00

อ.ธนภัทร

· Lis­ten­ing & Speak­ing Technique

· รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ  

· องค์ประกอบของความสำเร็จ

· พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ 

· เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)  

· กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>


Course Out­lined สงวนลิขสิทธิ์ โดย 2 กูรู ห้ามผู้ใดคัดลอก

หรือดัดแปลงเนื้อหา โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วิทยากร
อาจารย์ กาญจนา คล่องอนันต์

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดูดีอย่างมีเสน่ห์,นักเขียน,ผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่

อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) ที่ปรึกษาด้านการขายและบริการ

มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ‚การขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3900บาท
Workshop : Logical Thinking Skill ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเ
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
การออกแบบระบบประเมินค่างาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร (Work Shop)
3900บาท
มีเทคนิคการกำหนดคะแนนของปัจจัยการประเมินค่างาน จากประสบการณ์ Workshop ฝึกเทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องมือประเมินค่างานใช้ในองค์กรเอง
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
3500บาท
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ และจูงใจตามสถานการณ์ ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
3900บาท
การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE TEAM ONE GOAL) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน
เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Mind-Mapping)
3900บาท
วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้
เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan รุ่นที่ 4
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ