การแก้ไขปัญหาด้วย 5Gen 5Why และการประยุกต์ใช้ 5 Gen & 5 Why analysis and Applying

รหัสหลักสูตร: 65918

จำนวนคนดู 931 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การแก้ไขปัญหาด้วย 5Gen 5Why และการประยุกต์ใช้ 5 Gen & 5 Why analysis and Applying
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         การดําเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาในการทํางานด้วยตนเอง หรือ Self-Solving problem นั้นมีหลักการที่ใช้ดําเนินการที่จะทําให้การแก้ไขปัญหานั้นมีประสิทธิภาพอย่างมาก นั้นก็คือ หลักการ 5 Gen ประกอบไปด้วย Genba , Genbutsu , Genjitsu , Genri และ Gensoku ซึ่งทั้ง 5 หลักการนี้เป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสําคัญอย่างยิ่ง โดย 3G แรก นั้นสําคัญกับการดําเนินการ ค้นหาปัญหา เป็นการลงไปเห็นที่จุดเกิดเหตุเองนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการหาสิ่งผิดปกติ เพื่อนําไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ใช่นั่งเทียนเขียนขึ้นมาหลักการ 3 Gen ที่ว่าคือ

   - Genbaแปลไทย: สถานที่ / หน้างานจริง หมายถึง การลงไปสํารวจที่หน้างานจริง

   - Genbutsuแปลไทย: สิ่งของ/ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง หมายถึง การดูสังเกตและจับต้องชิ้นงานที่ผลิตได้จริงหรือตัวสินค้าที่จัดเก็บอยู่จริงหรือชิ้นงานที่กําลังถูกตรวจสอบอยู่

   - Genjitsuแปลไทย: สถานการณ์จริง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดปัญหาจริง เช่น สภาพแวดล้อมหรือกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานหรือช่วงเวลาที่ผลิตของเสียบ่อยๆ หรือที่เกิดปัญหาได้บ่อย ๆ

          เมื่อผ่านการใช้หลักการ 3 Gen แล้วหากอยากเห็นเป็นรูปธรรมต้องใช้การขับเคลื่อนโดยผ่าน Small group Activity ได้แก่ One Point Lesson , กิจกรรม QCC โดยการทํากิจกรรมเหล่านี้เป็นการ ยืนยันให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะการติดตามงานของหัวหน้างานและดูความคืบหน้าของกิจกรรม ที่ทํา หรือง่ายๆจะเข้าใจในรูปแบบ PDCA เพื่อทําให้เกิดความชัดเจนว่า

                 “ ขณะนี้จะต้องทําอะไรบ้าง ” 

                 “ มีปัญหาอะไรอยู่บ้าง “

                 “ แก้ไขแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ” และเมื่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาเริ่มใช้อย่างเต็มที่ จะใช้หลักการวิเคราะห์ โดยหลักการ 2 Gen ที่เหลือคือ

   - Genriแปลไทย: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจริง หมายถึง หลักการที่ใช้ในการทํางาน หรือมาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน, สมมุติฐานในการแก้ไขหรือตรวจสอบ สูตรการผลิต หรือส่วนประกอบในการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

   - Gensokuแปลไทย: เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องจริง หมายถึง ข้อจํากัด ข้อตกลง หรือกฎที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

           ด้วยเหตุผลนี้เองการที่เราลงพื้นที่หน้าจริง สถานที่จริง เจอของจริง จะทําให้เราสามารถตัดสินใจและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และท้ายที่สุดก็จะพัฒนาการทํางานสู่รูปแบบ Daily Management เพื่อเป็น

สร้างให้งานที่ทําประจําให้ได้ตามภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ หากไม่ได้ตามเป้าหมายก็ต้องมีการปรับปรุง

           หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและ

ฝึกการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการ

ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุตามหลัก 4M (สาเหตุของปัญหาจาก คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ และวิธีการ) เทคนิคในการตัดสินใจเลือกวิธีในการแก้ไขใน

ระดับต่าง เช่น การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และการวางแผนแก้ไขในอนาคต รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการผลิต เป็นต้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่

ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรภายในได้


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

   2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทํากิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม

   5. เพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า

   6. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคค

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 12.00 น.

     - ปัจจัยพื้นฐานของการผลิตและองค์ประกอบที่สําคัญ

     - ปัญหาของการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 4M

     -แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหาในการทํางาน

     - การคัดกรองรายละเอียดของปัญหาเบื้องต้นด้วยหลักการ 5W2H

     - การใช้ข้อมูลในการสํารวจที่มาของปัญหาและการหาแนวทางการแก้ไข ด้วย QC 7 Tools

     - ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 G (Genba : สถานที่จริง,Genbutsu :ของจริง, Genjitsu : สถานการณ์จริง) -2 G ที่เหลือ(Genri : หลักการ/ทฤษฎี, Gensoku : ระเบียบกฎเกณฑ์)

เวลา 13.00 – 14.30 น.

     - เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย 5 why

     - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram

      - เทคนิคการประยุกต์ใช้แผนภูมิWhy-whyและแผนภูมิก้างปลาในกิจกรรม QCC

เวลา 14.30 – 16.00 น.

     Work shop1: การแก้ไขปัญหาที่หน้างานของผู้เข้าอบรม จากตัวอย่างจริง

     Work shop2: การทํางานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยหลัก 5 GEN 5 Why

     Work shop3: การนําเสนอผลงานการวิเคราะห์ปัญหากลุ่มละ 10 นาที


รูปแบบการสัมมนา ACTIVITY BASE LEARNING

     1. การบรรยาย 40 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 50%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรม QCC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการลดปัญหาในการทํางานภายในองค์กรมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ไขปัญหาด้วย 5Gen 5Why และการประยุกต์ใช้ 5 Gen & 5 Why analysis and Applying
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ไขปัญหาด้วย 5Gen 5Why, การประยุกต์ใช้ 5 Gen & 5 Why analysis and Applying

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด