หลักสูตร Monodzukuri

รหัสหลักสูตร: 66004

จำนวนคนดู 1686 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Monodzukuri
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          Monodzukuri เป็นแนวความคิดเพื่อการคิดเป็น ทำเป็น การสร้างสรรค์ โดยเป็นแนวคิดในการผลิตสินค้าและสร้างสรรค์ผลงานของญี่ปุ่น โดยเน้นที่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง, ใช้ทั้งทักษะ และ

เทคโนโลยี, ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ผลิตเองทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ, มีการปรับปรุงการผลิตและสินค้าอย่างต่อเนื่อง มาจากคำว่าโมโน (Mono) แปลว่า วัตถุ/สิ่งของ และคำว่า ซูคุริ (Dsukuri) แปลว่า การสร้าง/การผลิต ด้วยการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและชัดเจน เพื่อให้คนทำงานที่หน้างานสามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ำลง จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาหน้างาน สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด อาศัยความมีวินัยในการทำงาน ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลารักในการสร้างสรรค์ผลงาน รักในคุณภาพของงาน รักองค์กร สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง และนำมาปรับปรุงคุณภาพของงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำงานให้ดีที่สุดทุกครั้ง และชอบค้นหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอ


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการทำงานแบบ Monodzukuri ได้ในการดำเนินงานการผลิตและการบริการ

   2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และแนวความคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย ลดความผิดพลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

   3. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิต รวมถึงสาเหตุและจุดที่เกิดความสูญเสียของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

   4. เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อระดมสมองในการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา

   5. เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับพนักงานในทุกระดับ ให้กล้าคิดและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา


วันที่ 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.

     1. โครงสร้างหลักพื้นฐานของการผลิตและการสร้างประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทาง Monodzukuri

     2. การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและการปรับปรุงงานด้วยหลักการ Karakuri Kaizen

     3. แนวความคิดในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยหลักการ TPM (Total Productive Maintenance)

     4. ความรู้พื้นฐานของ Jishu Hozen เพื่อการเพิ่มทักษะ ความสามารถของพนักงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ วิเคราะห์ การพัฒนาเครื่องมือ และควรมคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการผลิตให้มี                   ประสิทธิภาพมากขึ้น

     5. การวิเคราะห์ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของเครื่องจักร 6 ประการ (Six Big Losses)

     6. การวัดประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

วันที่ 2 เวลา 09.00 - 16.00 น.

     1. POKA YOKE ระบบป้องกันความผิดพลาด

     2. หลักการ 5ส. และการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

     3. การลดความผิดพลาดในการดำเนินการผลิต (Zero failure)

     4. เทคนิคและการควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QCC (Quality Control Cycle)

     5. การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing

     6. เทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Tools)

     7. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเอกสาร A3 ฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Output Image และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 


ระยะเวลาอบรม 

  • อบรม 2 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. พักเที่ยง 1 ชม.


รูปแบบการฝึกอบรม 

  • การบรรยาย, ให้คำปรึกษาในรูปแบบ Online, กรณีศึกษา

วิทยากร 

   อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 

        ตำแหน่ง  - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                      - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

                      - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                      - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

                      - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Monodzukuri
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Monodzukuri

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด