หลักการพัฒนาด้านผลผลิตองค์กร

รหัสหลักสูตร: 66218

จำนวนคนดู 865 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักการพัฒนาด้านผลผลิตองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด

          การเพิ่มผลผลิต (Productivity)ทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร ? ผลงาน หรือ ผลผลิต คือ ผลสะท้อนความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าในแต่ละกระบวนการขององค์กร มีผลผลิตที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตในภาพรวมขององค์กรดีไปด้วย แต่ถ้าผลผลิตแต่ละกระบวนการไม่ดี ก็ย่อมส่งผลต่อภาพรวมที่ไม่ดีตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าองค์กรจะมีผลผลิตที่ได้ก็เกิดจากการร่วมมือกันสร้างผลผลิตที่ดีในแต่ละกระบวนการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

          ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของทุกคนในองค์กร ในการเพิ่มผลงานและรักษาการเติบโตขององค์กรไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่สำคัญในการเพิ่มผลการทำงานของแต่ละกระบวนการ มี 3 แนวทางด้วยกัน  คือ

     1. การค้นหาโอกาสในการพัฒนาการทำงานตัวเองให้ดีขึ้น

     2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้หมดไป และ

     3. รักษามาตรฐานของกระบวนการที่ดีไว้ให้ได้

ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้จะสำเร็จได้ องค์กรจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ

     1. สร้างการรับรู้ : สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับทุกคนในองค์กรถึงแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ตระหนักสาเหตุและความจำเป็นในการปรับปรุงและการมีส่วนร่วมจากทุกคน

     2. ส่งเสริมทักษะสำคัญ : พัฒนาทักษะที่สำคัญในการวิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและค้นหาโอกาสเพื่อการพัฒนาการทำงาน เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการคิด ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

     3. สร้างให้เกิดความสำเร็จระยะสั้น : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายระยะสั้นโดยง่าย(short-term wins)

     4. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว : ขยายการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งซัพพลายเชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกันให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน(long-term wins) 

          อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทั้ง 4 จะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันที่สำคัญจากผู้บริหาร ด้วยการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงแนวทางที่องค์กรต้องการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้สำเร็จได้

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานของตัวเอง เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์การทำงาน ตั้งเป้าหมาย ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เป็นเวทีให้แสดงความสามารถในการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

   1. เข้าใจหลักการและความสำคัญของเพิ่มผลผลิตในงานประจำของตนเอง

   2. เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

   3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญต่อองค์กรได้

   4. สามารถนำเสนอและกำหนดแนวทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

 รูปแบบการฝึกอบรม

     - two-way communication ( 40-50% workshop)

     - อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 30 คน)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

     2. ปัญหาและความท้าทายของการทำงานในปัจจุบัน

     3. ความสำคัญของการปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

     4. กิจกรรม 1: การค้นหาปัญหาในงานเพื่อการปรับปรุงการทำงาน 

     5. ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร ?

     6. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เริ่มต้นจากเป้าหมายและทัศนคติ

     7. การวิเคราะห์การไหลของการทำงาน(Value Chain)และความสูญเปล่า(Wastes)

     8. กิจกรรม 2: การค้นหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้น

     9. หลักในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Everyone, Every day, Everywhere)

     10. ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)กับการเพิ่มผลผลิตในงาน

     11. กิจกรรม 3: การค้นหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

     12. การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ(Decision Making)และเทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ให้ผลงานดีขึ้น

     13. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างผลงานร่วมกัน (win-win)

     14. กิจกรรม 4: การนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     15. บทสรุป เราจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักการพัฒนาด้านผลผลิตองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการพัฒนาด้านผลผลิตองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน