ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ ( MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS )

รหัสหลักสูตร: 66274

จำนวนคนดู 703 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ ( MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ผู้จัดการถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากผู้จัดการที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน

     หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ผู้จัดการมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ กล้าตัดสินใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

   1. เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการทีมงานที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   2. เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
   3. เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง  (Leadership in High Performance Team)  เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
              - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
              - ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
              - บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
              - ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
                     *ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)
                     *ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)
                     *เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)
              - กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง
     2. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)  เสริมทักษะการมอบหมายงาน ควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

              - ขั้นตอนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
              - การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์ เพื่อมอบหมายและติดตามงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท
              - การให้ Feedback เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน
              - ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ
     3. เทคนิคการจูงใจทีมงานและสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงาน ให้กับทีมงาน (Motivation Management) ฝึกฝนทักษะการจูงใจทีมงานที่ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
              - การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการและทีมงาน
              - เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน
              - ฝึกปฏิบัติ: การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
     4. เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
              - บทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆ
              - กระตุ้นต่อมคิดเชิงระบบเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในงาน
              - เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์และกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
              - Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานที่ มักพบเจอ

รูปแบบการฝึกอบรม
   1. บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   2. การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   3. ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นผู้จัดการที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
   2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การสอนและถ่ายทอดงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  ผู้จัดการระดับกลางและระดับต้น
   -  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ ( MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่, MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน