เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ( HR FOR NON HR )

รหัสหลักสูตร: 66337

จำนวนคนดู 966 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ( HR FOR NON HR )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

     แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
   2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   3. เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการคนในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรคาดหวังจากผู้บริหารสายงาน

           1.1.เรียนรู้หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ยุค New Normal”
                - ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
                - ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
                - CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
                - Workshop: เคล็ดลับการผสานพลังระหว่าง HR กับผู้บริหารสายงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

   2. เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

           2.1.เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบ
                - ทำไมต้องวางแผนกำลังคน จำเป็นอย่างไร?
                - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับองค์กร
                - การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและคุณสมบัติ (Specification)
                - 5 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
                         *การวิเคราะห์อัตราส่วน
                         *การคำนวณจากหน้าที่ความรับผิดชอบ (Function)
                         *การคำนวณจากกระบวนการของงาน (Work Flow)
                         *การคำนวณโดยผลัดเปลี่ยนเวรเป็นหลัก
                         *การวิเคราะห์โดยใช้ Job Description
                         *ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนของหน่วยงานตามข้อมูลจริง

   3. เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

           3.1.เรียนรู้กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
           3.2.เรียนรู้แนวทางการนำหลักการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กรไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
                         *เครื่องมีการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                         *กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                         *กลยุทธ์และข้อความระวังในการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                         *Key Success ในการสร้าง Employee Engagement
                         *ฝึกปฏิบัติ การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานของทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
รูปแบบการฝึกอบรม
   1.  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   2.  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   3.  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
   2.  ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
   3.  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
   -  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ( HR FOR NON HR )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน, HR FOR NON HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด