สุดยอดการเจรจาต่อรองเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 66397

จำนวนคนดู 537 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สุดยอดการเจรจาต่อรองเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล  ( Introduction )

     ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารและการประสานงานให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

     หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพกว่าที่เคยเป็น เปิดรับความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ เช่น การติดต่อประสานางานเพื่อประสิทธิภาพด้านการสื่อสารที่ดีที่สุด
วิทยากรมีการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงจากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจในทุกมิติ ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เตรียมพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   3.  ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
   5.  ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ
   6.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   2.  กิจกรรมปลุก “ไฟในตนเอง” (The Power of  Confidence)
   3.  กลยุทธ์การค้าหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบฉบับตนเอง
   4.  เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
   5.  แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
   6.  ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้
   7.  องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง
   8.  กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน
Working Step
   9.  การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง
              -  นิสัย (Nature)
              -  อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)
              -  สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)
   10.  แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory
              -  หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้
              -  ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ
   11.  เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน
              -  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานแบบ One Way Direction
              -  รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
              -  เข้าใจ Skills และความต่างของบุคคลเพื่อรับสาร
              -  เทคนิคพิเศษเพื่อการสั่งการ ประสานงาน และสอนงาน  Better you
   12.  กิจกรรม “เจรจาค้นหาความต้องการ”
   13.  ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
   14.  กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา
              -  มีวิสัยทัศน์ (Vision)
              -  มีความสามารถ (People Skill)
              -  คิดเป็น (Know how to think)
              -  มีความรู้ (Educated)
              -  ทันสมัย (Modern)
              -  สร้างสรรค์ (Constructive)
              -  การรับรู้ (Perception)
   15.  จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที
   16.  ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา
              -  ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ
              -  การสะสม แสวงหาข้อมูล
              -  กำหนดวัตถุประสงค์
              -  กำหนดกลยุทธ์
              -  กำหนดบทบาทหน้าที่
   17.  กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา
   18.  Listening & Speaking Technique
   19.  เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ
   20.  การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น
   21.  เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด
   22.  การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ
   23.  การทำข้อตกลง
   24.  สรุปเนื้อหาโดยรวม
เทคนิคการฝึกอบรม  
   การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
    1.  การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
    2.  Workshop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
         Workshop1 เทคนิคการประสานงานแบบ One way direction
         Workshop2 กำหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อหาทางออก
         Workhop3 การแก้ไขไปหาการเจรจาต่อรองแบบ WIN-WIN
         Workshop4 สรุปสิ่งที่ได้จาการร่วมฟังบรรยายกลุ่ม และนำประเด็นปัญหาที่ได้รับมาหาคำตอบที่ดีที่สุด
    3.  การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ
    4.  การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่



วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
2.  บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง
3.  ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา
4.  ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า
5.  เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
6.  พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดการเจรจาต่อรองเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดการเจรจาต่อรองเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิท, อบรม สุดยอดการเจรจาต่อรอง, อบรม สุดยอดการเจรจาต่อรองเพื่อการประสานงาน, อบรมออนไลน์, อบรมการสื่อสาร, อบรม เจรจาต่อรอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !