เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

รหัสหลักสูตร: 66492

จำนวนคนดู 768 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

สถานประกอบกิจการ/กลุ่มเป้าหมาย
   สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงปี 2549 ต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
          -    ธุรกิจ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม,โรงงานอุตสาหกรรม,ก่อสร้าง,ขนส่ง,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
     สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
          -    โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,สถานพยาบาล,สถาบันการเงิน,สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ,สถานบันเทิง นันทนาการและการกีฬา,สถานตรวจสอบทางเคมีและชีวภาพ,สำนักงานที่สนับสนุนธุรกิจข้างต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการหลักสูตร

วันแรก
08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 - 09.00    ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 - 10.30    หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
                              (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15        (ข) บทบาทหน้าที่ของเจาหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30    หมวดวิชาที่  2  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                              (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30        (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสูการปฏิบัติ
วันที่สอง
08.45 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30    หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                              (ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15       (ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30       (ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30       (ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
16.30 – 16.45    ทำแบบทดสอบหลังอบรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   -    เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
   -    เป็นนายจ้างของสถานประกอบกิจการที่ไมมีลูกจ้างระดับบริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บ, ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต