กลยุทธ์การเจรจาเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์และการบริการเหนือระดับตอบรับยุค New Normal ( The Superior Sales &Service strategies for the New Normal Customers )

รหัสหลักสูตร: 66633

จำนวนคนดู 679 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การเจรจาเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์และการบริการเหนือระดับตอบรับยุค New Normal ( The Superior Sales &Service strategies for the New Normal Customers )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคที่ต้องแข่งขันทางธุรกิจอย่างดุเดือด การแย่งชิงลูกค้าอาจต้องใช้ทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ขั้นสูงสุด เพราะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค  New Normal มีเปลี่ยนแปลงแบบรายวัน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มุ่งหน้าสู่ความเป็น Digital-First  and Ultimate Services มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่วิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป (Social Distancing) ทำให้การเข้าถึงลูกค้า และสร้างคอนเท้นต์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับยุคสมัยนี้  เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด และมากกว่าอีกขั้นคือ เพื่อเข้าถึงความต้องการขั้นลึก โดยลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และการบริการนั้น ๆ ควรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
     การตลาดและการขายในยุคนี้ เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตแบบปลอดภัยห่างไกลโรคไวรัสโควิด19 Disruptive Technology จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึง เข้าใจ ของลูกค้าเป็นอย่างดี แต่ในเรื่องของการตัดสินใจซื้อ หรือการขายแล้ว บุคคลยังมีบทบาทสำคัญในการขายเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด ๆ ก็ตามช่องทางการขายด้วยพนักงานขาย ยังเป็นการขายแบบยั่งยื่นเสมอมา  แม้จะเกิด Social Distancing ขึ้นก็ตาม การสื่อสารด้วยเสียง และการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่คู่กัน
     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าของคุณ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมพนักงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึง:
             -  วิธีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
             -  วิธีการที่องค์การสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล รู้จักเรียนรู้การใช้ช่องทางทางเทคโนโลยีเพื่อการขายคู่กับการบริการทางโทรศัพท์
             -  แพลตฟอร์มบูรณาการ (integrated platform) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยยกระดับและเชื่อมต่อการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
             -  เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการของคุณ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังฝึกอบรม
   1.  เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
   2.  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการและการขายทางโทรศัพท์
   3.  พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า    และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
   4.  ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
   5.  เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน
   6.  เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อช่วยปิดการขาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม   
Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการทางโทรศัพท์
   -    มุมมองและความสำคัญของงานบริการสู่การขายทางโทรศัพท์  
   -    พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค  New normal  อันมีช่องว่างการตลาดจาก Social Distancing
   -    การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ ในแบบคุณ
   -    ทัศนคติและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ อย่างเหนือระดับ
Module 2 : ทักษะและขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์   
   -    พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การจับประเด็น และทักษะอื่น ๆ ในการบริการทางโทรศัพท์
   -    การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ ด้วยเสียง
   -    ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
Module 3 : การให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
   -    สาเหตุของการร้องเรียน  และวิธีการแก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียน
   -    ลักษณะของลูกค้าที่มีปัญหาหรือต้องการร้องเรียน  ในกรรีต่าง ๆ
   -    เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์
   -    เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
   -    เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า  ในทุก ๆ กรณี
   -    การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ในรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์  
   -    ความเครียดกับงานบริการ กับวิฤตความเครียดระดับโลก
Module 4 : เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบเนื้อหาเน้น ๆ
   -    Overview การขายในยุค Digital Marketing
   -    กลยุทธ์การปิดการขายผ่านช่องทาง Social By Teasels
   -    เทคนิคการเป็น hunter  เพื่อการเจาะหาลูกค้าใหม่อย่างมืออาชีพ
   -    ช่องทางการหาลูกค้าใหม่
   -    เทคนิคการเจรจาต่อรอง และทักษะการวิเคราะห์ ความต้องการลูกค้า
   -    KYC ดีต่อใจ
   -    การเจรจาต่อรอง และทักษะการวิเคราะห์ ความต้องการลูกค้า ได้ตรงเป้าหมาย แบบ WIN-WIN
   -    ขั้นตอนการปิดการขาย ง่าย ๆ 123 Sales ทางโทรศัพท์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
   -  ผู้บริหารงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์
   -  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
   -  Telesales
   -  บุคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการให้บริการทางเสียง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การเจรจาเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์และการบริการเหนือระดับตอบรับยุค New Normal ( The Superior Sales &Service strategies for the New Normal Customers )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การเจรจาเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์, การบริการเหนือระดับตอบรับยุค New Normal, The Superior Sales &Service strategies, Service strategies for the New Normal Customers

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้