ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับนักขายตรง

รหัสหลักสูตร: 66656

จำนวนคนดู 952 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับนักขายตรง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การพัฒนาทุนมนุษย์ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรของทุกธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมักจะสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบ “Disruptive Innovation” ได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายและผลกำไรขององค์กร จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
     การสร้างพนักงานขายที่มีศักยภาพ มีพลัง มีศิลปะ และมีความพร้อมในการเจรจากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ต้องมาพร้อมกับการสร้างขุมพลังภายในจิตใจของตัวพนักงานขายเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นต่อองค์กร และความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เพื่อให้พนักงานขายมีไฟและกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในการทำงาน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) พร้อมทั้งก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการขายสินค้าและบริการที่มีราคาค่อนข้างสูงที่มาพร้อมกับความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะความเครียด ท้อใจ และแรงกดดันให้แก่พนักงานขายผู้ให้บริการได้เช่นเดียวกัน
     อย่างไรก็ดี การคิดบวกเพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอที่จะทำให้แต่ละบุคคลสามารถก้าวไปสู่จุดหมายได้ การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ตนเองก้าวข้ามไปสู่จุดหมายนั้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอด้วย ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานขายความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในระยะยาว และข้ามผ่านอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตได้อย่างผู้ชนะที่สง่างาม


วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและทีมงานได้
   2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้
   3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเก่า ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1.    องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์จากผู้ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน
   2.    ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด กระบวนการพูด และกระบวนการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3.    ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดและมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
   4.    ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Be Proactive) และมีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ


ประสบการณ์ในการบรรยายในขายตรง
          -    Guess Speaker Amway
          -    Better Way co.,ltd
          -    Sarorux co.,Ltd
          -    Cosway co.,Ltd

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   Part 1: เปิดใจ เข้าใจ ชัยชนะ (การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก)
      - กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” เพื่อเติมไฟในการทำงาน
      - เทคนิคสร้างความสุขในหน้าที่ ดึงจุดเด่นจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอด
อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
      - มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)
      - การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก
      - เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตการทำงานในทุกสถานการณ์
      - การมองโลก มองตน มองคนในแง่ดี มีได้ไม่ยาก
      - เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
   Part 2: ตั้งค่าชีวิต ด้วยเข็มทิศ “SMART KPI”
      - “SMART KPI” การกำหนดแผนงานและเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
      - Smart Management แบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
      - กิจกรรม Set your Goal  to success พร้อมสรุปเป้าหมายการขายอย่างชัดเจน
   Part 3: มองไกลไปด้วยกัน (Proactive)
      - KYC รู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
      - หลักการทำงานรูปแบบ “Motivation cheer up ”
      - พัฒนาบุคลิกภาพของนักขายและบริการในระดับ Smart High-End (เพื่อสร้างแบรนด์ให้ตัวเองด้วยบุคลิกภาพที่ตรึงตรา)
      - กระบวนการขาย 4 ขั้นตอน  เพื่อปั้นยอดขายแบบยั่งยืน
      - Q&A (Mentoring style)
รูปแบบการบรรยายเฉพาะที่สนุกสนาน สร้างแตกต่างด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกิดการมีส่วนร่วมสร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง
    -    เนื้อหาเชิงทฤษฎี             5%
    -    เรื่องเล่าสไตล์ 4D Storytelling     40%
    -    กิจกรรม                 30%
     -    Q&A (Mentoring Style)         25%
   เน้นนำหลักวิชาการมาเล่าด้วยเทคนิค 4D Storytelling ผสมผสานกับเหตุการณ์จริงและประสบการณ์ของวิทยากร สร้างรูปแบบการบรรยายอย่างสไตล์ เข้าถึงและเข้าใจในปัญหาของพนักขายอย่างแท้จริง
4D Story telling หมายถึง การเล่า ‘เรื่องราว’ บางอย่างที่มีความน่าสนใจผ่านรูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือบทความ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้กลุ่มเป้าหมายมีอารมณ์ร่วมหรือจดจำสิ่งที่วิทยากรเล่าได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็น   การสร้างสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการรับรู้ของผู้ฟัง โดย รูปแบบการเล่าแบบ 4D คือ
   -    เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง (Be Related) เรื่องราวที่บรรยายน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างชัดเจน
   -    เรียบง่าย (Be Simple) เป็นเรื่องที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ง่าย โดยผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร
   -    สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟัง (Be Emotional) สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถประสบพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานในอาชีพนั้นๆ ของผู้ฟัง
   -    เห็นภาพชัดเจนและเกินความคาดหมาย (Be Overestimated) เจาะเข้าสู่ประเด็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงความต้องการภายในของผู้ฟัง และสามารถตอบคำถามในใจที่ผู้ฟังคาดหวังได้อย่างเต็มที่และอาจเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เดิม
ทั้งนี้ วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานบริหารงานขายมากว่า 17 ปี และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกลุ่มลูกค้า พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านสายงานบันเทิง พิธีกรประจำ Media of Media, ITV, Health plus

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับนักขายตรง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับนักขายตรง, สร้างนักขายแบบฉบับนักขายตรง, ปลุกไฟ ติดอาวุธ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด