หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุคใหม่ ( Modern Interview Technique )

รหัสหลักสูตร: 66689

จำนวนคนดู 250 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุคใหม่ ( Modern Interview Technique )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ธุรกิจจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงได้นั้น ด่านแรกที่สำคัญคือ การสัมภาษณ์และคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งงานและบริษัทเข้าร่วมงาน แต่ในชีวิตจริงของการสัมภาษณ์และคัดเลือกประสบกับปัญหาหลายประการอันมีสาเหตุมาจากตัวผู้สัมภาษณ์งายของบริษัท ที่ขาดการเตรียมตัว ขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการสัมภาษณ์งานยุคใหม่ด้วย Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview จาก Competency ทำให้บริษัทได้บุคลากรที่มีความสามารถไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบหรือไม่เหมาะสมกับ Core Competency และ Core Value ขององค์กร หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุคใหม่ ( Modern Interview Technique ) ด้วย Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview จาก Competency ให้แก่ Line Manager และผู้สัมภาษณ์งานที่จะช่วยให้การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายและให้ได้บุคคลากรคุณภาพที่หนังตรงปกเข้ามาร่วมงานกังองค์กร
     หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้า และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 30 ปี ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ “ง่าย และปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่าง ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่านสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
     1.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์พนักงานใหม่และ Competency Based Interview รวมทั้ง Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview ในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ
     2.  เสริมสร้างความตระหนักแก่ผู้สัมภาษณ์งานเกี่ยวกับ Do and Don’t ในการเตรียมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ การดำเนินการระหว่างการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์งานเสร็จสิ้น
     3.  Upskill and Reskill Interviewer Technique ให้กับผู้สัมภาษณ์งานของบริษัทให้มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
     4.  เสริมสร้างเทคนิคการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์พนักงานใหม่สำหรับ Line Manager
     5.  สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก Job Description เพื่อใช้ในการเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์
     6.  เสริมสร้างเทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานแบบ  Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview
     7.  สามารถนำ Core Competency ของบริษัทไปตั้งคำถามสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
     8.  สามารถบูรณาความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 : ไขปัญหาการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
                     -    ปัญหาหลักที่ทำให้การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้หนังไม่ตรงปก
                     -    Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่ผู้สัมภาษณ์หลายคนยังไม่รู้ ( Professional Interview Process )
                     -    7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบมืออาชีพที่ผู้สัมภาษณ์ควรนำไปปรับใช้
                     -    Workshop 2 : Self-assess การสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบมืออาชีพ
ส่วนที่ 3 : เทคนิคการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์พนักงานใหม่สำหรับ Line Manager
                     -    6 เรื่องที่ผู้สัมภาษณ์ควรเตรียมก่อนการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
                     -    แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครงานจาก CV หรือใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     -    การเตรียมคำถาม 3 รูปแบบที่ผู้สัมภาษณ์นิยมใช้
                     -    4 Key Point ใน Job Description ที่ผู้สัมภาษณ์ควรใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
                     -    แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ ( ComPetency ) จาก Job Description เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
                     -    ตัวอย่างที่ 1 : คำถามในการสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับ Competency ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้
                     -    Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก Job Description เพื่อใช้ในการเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์
                     -    Do and Don’t ในการเตรียมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ส่วนที่ 4 : เทคนิคการดำเนินการระหว่างการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
                     -    การดำเนินการระหว่างการสัมภาษณ์งาน
                     -    แนวทางการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์
                     -    Do and Don’t ในการดำเนินการระหว่างการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ส่วนที่ 5 : เทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview
                     -    Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview คืออะไร ?
                     -    แนวทางการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview
                     -    ตัวอย่างที่ 2 : คำถาม Situational Based Interview และ Behavioral Based Interview ที่ใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกขีดความสามารถที่แท้จริงผู้ถูกสัมภาษณ์
ส่วนที่ 6 : เทคนิคการนำ Core Competency ที่เป็น Key Success Factors มาใช้ในการสัมภาษณ์งานแบบ  Situational Based Interview
                     -    Competency Based Interview (CBI) คืออะไร
                     -    ความสัมพันธ์ของ Situational Based Interview กับ Competency ในการสัมภาษณ์งาน
                     -    เทคนิคการนำ Situational Based Interview มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์งานที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน
                     -    Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจาก Competency ที่ง่ายและได้ผล
                     -    เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย Situational Based Interview
                     -    Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview จาก Core Competency ทั้ง 5 ของบริษัท (ภาวะผู้นำ,ความสามารถในการคิดริเริ่มและการแก้ไขปัญหา,การสื่อสาร,การทำงานร่วมกัน,ความรู้ในงานและความเป็นมืออาชีพ)
                     -    Role Play : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์งานแบบ Situational Based Interview จาก Core Competency และวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 : การดำเนินการภายหลังการสัมภาษณ์งานเสร็จสิ้น
                     -    การประเมินขีดความสามารถผู้ถูกสมัครยุคใหม่ ให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งงาน  (Selection base on Competency Assessment )
                     -    Do and Don’t หลังการสัมภาษณ์งานเสร็จสิ้น
หมายเหตุ : หัวข้อเนื้อหาการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
รูปแบบและวิธีการสัมมนา
                     -    การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
                     -    การยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง
                     -    การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
                     -    การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique
                     -    การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
                     -    การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม
สถานที่อบรม
                     -    ห้องอบรมสัมมนาของบริษัทฯลูกค้า หรือสถานที่ลูกค้าเป็นผู้ดูแลและจัดเตรียม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

   -    ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม
   -    ไม่ควรเกิน 30 ท่านต่อรุ่น เพื่อความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ประกอบการทำ Workshop

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุคใหม่ ( Modern Interview Technique )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานยุคใหม่, Modern Interview Technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !