หลักสูตร เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหา (SYSTEMATIC THINKING AND PROBLEM SOLVING)

รหัสหลักสูตร: 67263

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหา (SYSTEMATIC THINKING AND PROBLEM SOLVING)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ หากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบ และช่วยให้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      หลักสูตร เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหาออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนำเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลผ่านเครื่องมือช่วยคิดต่างๆ เช่น Why Why Diagram เป็นต้นพร้อมนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดใน แต่ละแบบนอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานผ่านกรณีศึกษาจริง ที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

   1.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง

   2.ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิด มาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างาน และพนักงานให้มีทักษะการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น และผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
 • หลักการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
 • แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

1 หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น

   -  เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิดของ คนทำงาน มักพบเจอ และผลกระทบ ที่มักเกิดขึ้น เช่น ไม่คิดถึงผลกระทบ สุดท้าย ไม่คิดล่วงหน้า รอคำสั่ง ไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น

 • กิจกรรม: กระตุ้นพลังสมอง พัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ
 • 7 หลุมพรางการคิด ควรระวัง และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
 • ปรับการคิดของตัวเองสู่กระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ
 • Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการ


2 เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนา การคิดเชิงระบบในการทำงาน

   -  เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการ คิดเชิงระบบในการทำงาน

 • Why Why Diagram
 • Tree Diagram
 • Mind Mapping
 • Fishbone Diagram
 • Turtle Diagram
 • ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ


3 เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนา การคิดเชิงระบบในการทำงาน

   -  เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการ คิดเชิงระบบในการทำงาน

 • Why Why Diagram
 • Tree Diagram
 • Mind Mapping
 • Fishbone Diagram
 • Turtle Diagram
 • ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ


ลักษณะการเรียนรู้

 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการใช้เครื่องมือช่วยคิดรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้จริง

 • ช่วยแก้ไขปัญหาขาดทักษะการคิด เมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบเช่นไม่คิดล่วงหน้ารอรับคำสั่งคิดไม่รอบด้าน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ
 • ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•  หัวหน้างาน / พนักงาน

•  จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 คน/รุ่น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหา (SYSTEMATIC THINKING AND PROBLEM SOLVING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหา, เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนา, การคิดเชิงระบบในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด