หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยง (Problem-solving & Risk Management Techniques)

รหัสหลักสูตร: 67424

จำนวนคนดู 359 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยง (Problem-solving & Risk Management Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การทำงานใด ๆ หากเกิดปัญหา ข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์ปัญหา เลือกทางออกที่ดี เหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานและส่งผลกระทบทางธุรกิจอย่างแน่นอน

 การแก้ปัญหาอย่างมีระบบขั้นตอน และการบริหารความเสี่ยง เป็นทฤษฎีการบริหารงานที่มองความเสี่ยงที่เป็นหลักการบริหารจัดการพื้นฐานเบื้องต้น ที่สามารถนำการวิเคราะห์ แยกประเภทความเสี่ยงมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายในระดับฝ่ายงาน และภาพรวมองค์กร โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวิธีการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงาน เพื่อส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการ

 หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบจากการวิเคราะห์ปัญหา มีทางเลือกในการตัดสินใจ

ที่มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในรูปของการ

ทำงานด้วยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และจัดแผนงานบริหารความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ความหมาย และประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน

องค์กรและภายใต้การดำเนินการของหน่วยงาน พร้อมมีแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็น ฝึกฝน เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามค้นหาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ

และหาแนวทาง จัดกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่นำไปใช้ประกอบการทำงานได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตัดสินใจ (Analysis & Decision-making)

1.แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา และข้อมูล (Information) แบบมีแนวทางที่ทางเลือกหลากหลาย

ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)

ข้อมูลที่มีความเสี่ยง (Risk)

ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)

2.การหาสาเหตุ วิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของปัญหา (Potential Opportunity Analysis)

ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร

ทราบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุมีสิ่งใดบ้าง

สามารถหาวิธีการป้องกันและลดโอกาสการเกิดของสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุ

มีมาตรการป้องกัน ไม่ใช่การรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น

มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ช่วยพัฒนาอุปนิสัยเชิงรุก และสร้างสรรค์ (Proactive)

3.เทคนิคการวิเคราะห์มาตรฐานงานด้วยกระบวนการ CAP DO เพื่อการตัดสินใจความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความเสี่ยง

การเรียงลำดับของความเสี่ยง

การกำหนดความเสี่ยงร่วม

ประมาณการต้นทุนความเสี่ยง

จัดเรียงลำดับความสำคัญความเสี่ยง

WORKSHOP : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กิจกรรม/โครงการ หรือขั้นตอนการปกิบัติงาน ด้วยกระบวนการ CAP DO และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของงาน กิจกรรมหรือโครงการ พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผล

Module 2 : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

4.กรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

3 ประการเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์ประกอบของความเสี่ยง

วงจรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์ ความเสี่ยง และการควบคุม

เจ้าของ/เจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Ownership)

 WORKSHOP กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหา การหาความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงด้วย SWOT ANALYSIS

5.ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

กำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องบรรลุ

ระบุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์

ประเมินโอกาส ผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยง

ทำแผนจัดการกับความเสี่ยง

การติดตามสอบทาน/สื่อสาร

WORSHOP แบ่งกลุ่มระดมความเห็น ค้นหาและจำแนก “ความเสี่ยง” ของหน่วยงานของท่าน อภิปรายสมาชิก

ทุกคนเข้าใจ “ความเสี่ยง” ลงมือบริหารจัดการตามขั้นตอน และสรุปความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม หรือคิดแบบใหม่ตามสไตล์ของกลุ่ม พร้อมเตรียมการนำเสนอ

6.เทคนิค 5T ด้วยหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

Tolerate (การยอมรับความเสี่ยง)

Treat (การลด/ควบคุมความเสี่ยง)

Transfer (การกระจาย/โอนความเสี่ยง)

Terminate (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)

Take (การฉวยใช้ประโยชน์)

7.ตัวอย่างตารางแสดงปัจจัยการตัดสินใจเพื่อกำหนดดัชนีวัดความเสี่ยง

8.ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการบริหารความเสี่ยง

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยง (Problem-solving & Risk Management Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา, กระบวนการ CAP DO, Un-certain, Certain, Risk, Mindset

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต