หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้นำการบริหารแบบงานแบบ 5Q” Leadership Intelligence:The 5Qs for Thriving as a Leader

รหัสหลักสูตร: 67449

จำนวนคนดู 132 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้นำการบริหารแบบงานแบบ 5Q” Leadership Intelligence:The 5Qs for Thriving as a Leader
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         จากความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันส่งผลกระทบให้องค์กรต้องมุ่งพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” หรือ “Adaptive Leadership” ซึ่งหมายถึงผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่นผลกระทบจาก Digital Disruption ทำให้เกิดการพลิกโฉมความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคนี้ ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก Digital Disruption จึงนับเป็นความท้าทายระดับสูงของทุกองค์กรที่ต้องเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่” (Leadership) เพื่อรับมือความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลเร่งหาแนวทางในการพัฒนาหัวหน้างาน ที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานควบคุมดูแลลูกทีมรวมทั้งการบริหารผลลัพธ์ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการสร้างผู้นำในยุคนี้ไม่ง่ายเพราะองค์กรยังยึดกับภาพผู้นำแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก้าวเป็นผู้นำเชิงรุกในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรการอบรม “The Power of leadership in 4 dimensions” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการสร้างผู้นำยุคใหม่ให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านการบริหารงานการสื่อสารในทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพ และการวางทักษะแบบผู้นำเชิงกลยุทธ์ ตามรายละเอียดเนื้อหาทางวิชาการด้านล่างดังนี้

1.Team Communication

         ทักษะและความสามารถในการสื่อสารของผู้นำนั้นต้องมีความโดดเด่น เนื่องจากทักษะนี้ต้องใช้อยู่บ่อยๆ ผู้นำจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจชักจูงสร้างความสัมพันธ์แชร์ไอเดียถ่ายทอดค่านิยมของบริษัท และทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของตนซึ่งผู้นำยังจำเป็นต้องทำเช่นนี้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันหลากหลายกลุ่ม เช่น พนักงาน ลูกค้า สื่อ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่ทีมของตัวเองเท่านั้นนี่ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนักวางกลยุทธ์ด้านความเป็นผู้นำอย่าง Glenn Llopis กล่าวไว้ในนิตยสาร Forbes ว่า "ภาวะผู้นำไม่ได้เป็นเรื่องของการบอกคนอื่นๆ ว่าต้องทำอะไรแต่เป็นเรื่องของการดึงศักยภาพสูงสุดของผู้คนออกมาให้ได้มากที่สุดผ่านการสื่อสารให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมอย่างตั้งใจต่างหา

2.Growth mindset, Ownership and Proactive Change.

         สำหรับผู้จัดการ – หัวหน้างานนั้นควรมีกระบวนการคิดแบบเติบโต, ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการทำงานเชิงรุกซึ่งเป็นการเปลี่ยนสู่เป็นเปลี่ยน Mindset หรือกรอบความคิดที่ดีที่สุดในการทำงาน เป็นการสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของทุกงานที่ได้รับมอบหมายกระตุ้นให้ตนเองเห็นความสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองมากกว่ามองที่ปัจจัยอื่นๆ ช่วยสร้างพฤติกรรมการทำงานใหม่ๆ ให้ไม่ผิดซ้ำเดิม ผู้เรียนได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนตนเองอย่างชัดเจนและทำงานแบบเชิงรุก

3.Managerial Skill for beginner level

          เป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่พร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง ฯลฯ ทุกทักษะดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานองค์กรละทีมงานเพื่อรองรับการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มีความผกผันและคาดเดาทิศทางได้ยากในปัจจุบัน

4.project management

          การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) คือการบริหารเวลา และทรัพยากรที่มีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายการบริหารโครงการนั้นมีปัจจัยที่หลากหลายจึงต้องเตรียมแผนบริหารโครงการตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังนั้นการบริหารโครงการที่ดีจึงควรต้องทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและสร้างจิตสำนึกรักในองค์กรแบบแนวคิดผู้นำเชิงรุก

2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ผ่านการใช้จิตวิทยา ในรูปแบบศิลปะการเจรจาต่อรอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความคิดแบบเติบโต,ความรู้สึกเป็นเจ้าของความรับผิดชอบงาน และการทำงานเชิงรุก

4.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สามัคคีในองค์กร เพื่อลดความขัดแย้งดึงศักยภาพด้วยการทำงานเชิงรุก
 • การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีสู่การปรับใช้ในพนักงาน
 • 5QS

Part:1 Team Communication

1.1 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารประเภทและช่องทางการของสื่อสารกระบวนการสื่อสารการ สื่อสารที่ดีและประสิทธิผลของการสื่อสาร

1.2 ปัญหา และอุปสรรคของการสื่อสาร

 • ปัญหาบุคลิกภาพตัวเรา.
 • ปัญหาบุคลิกภาพผู้อื่น (ลูกค้าภายใน / ภายนอก)
 • ปัญหาของการติดต่อสื่อสาร
 • อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล / องค์กร

1.3 การแก้ไขอุปสรรคการสื่อสารระหว่างบุคคล / ในองค์กร / นอกองค์กร

1.4 สื่อสารแบบนักทำงานเชิงรุ

 • Part:2 Growth mindset, Ownership and Proactive Change
 • 2.1 Growth mindset and fixed mindset
 • Part: 3 Managerial Skill for beginner level
 • Part:4 กิจกรรมกลุ่ม The power of leadership
 • 4.4 Inspirations to success

กิจกรรมกลุ่ม

สรุปเนื้อหารการอบรม

จบการบรรยาย

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้นำการบริหารแบบงานแบบ 5Q” Leadership Intelligence:The 5Qs for Thriving as a Leader
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 2. Growth mindset, กระบวนการคิดแบบเติบโต, กรอบความคิด, Mindset, สร้างพฤติกรรมการทำงานใหม่ๆ, การสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)