การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

รหัสหลักสูตร: 65674

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

บทนำ

ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งจัดซื้อ เนื่องจากการจัดซื้อเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อไม่ได้มีเพียงการออกคำสั่งซื้อ (PO) แต่อาจครอบคลุมไปถึงการวางแผนการสั่งซื้อ (Purchasing Planning) การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) หรือการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory, Stock) ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าตรงตามความต้องการ สินค้าไม่ขาดแคลน และมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับองค์กร 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

· บทบาทนักจัดซื้อกับการวางแผนการสั่งซื้อ และกระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ 

· การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) 

· ABC Analysis กับงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง 

· เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการใช้ (Demand Forecasting Technique) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อใช้วางแผนการสั่งซื้อ 

· การเติมเต็มสินค้า (Replenishment) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point : ROP) การสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) การคำนวณค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) 

· รายการจำแนกวัสดุ (Bill of Material : BOM) และการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) 

· การวิเคราะห์ และตัดสินใจสั่งซื้อ กรณีสินค้ามีส่วนลด และกรณีสินค้ามีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Order Quantity : MOQ) 

· เงื่อนไข ข้อจำกัด ของสูตร สมการต่างๆ ที่ควรใช้ หรือ ไม่ควรใช้ ที่เกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อ 

· ตัวอย่าง การนำไปปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ใน Microsoft Excel 

· เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดการการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ ทั่วไป (อาจไม่เหมาะกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักวิชา และการคำนวณ)

วิธีการอบรม บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
ดูประวัติ

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0889879469

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ, สั่งซื้อวัตถุดิบ, Material Planning, จัดซื้อ, วัตถุดิบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด