หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน”

รหัสหลักสูตร: 36728

จำนวนคนดู 2671 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

     การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารค่าตอบแทนจึงมีผลต่อองค์กรในระยะยาว กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนจะสะท้อนถึงจุดมุ่งหมาย ทิศทางของกรอบการทำงาน นโยบายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยต้องอาศัยความเข้าใจ ในการสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์และความต้องการของพนักงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อชี้ให้องค์กรเล็งเห็นถึงสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในระยะยาว
  3. เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร
  4. เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ปฏิบัติงานในองค์การ และลดอัตราการเข้าออก
  5. เพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ในระยะยาว
  6. เพื่อเป็นเครื่องจูงใจบุคคลากรให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และเป็นธรรม
  7. เพื่อให้องค์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมาย
หัวข้ออบรมสัมมนา

balancescorcardและKPI 3 ระดับ ระบบSPMS Strategic Performance Management BSC/Kpis เพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนว่ามีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานหรือไม่

2. เกณฑ์ชี้วัดที่จะกำหนดว่าใครจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง

3. โมเดลการจ่ายค่าตอบแทน The Pay Model

4. แนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

5. องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน

6. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay for Performance

7. ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ

8. ขั้นตอนในการกำหนดรูปแบบและนำกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนไปปฏิบัติ

9. Broad banding การจัดกลุ่มเงินเดือนให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความก้าวหน้าในงาน

10. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างภายในและประโยชน์ที่ได้รับจากการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน

 11. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และประเมินค่างาน Job Evaluationเพื่อกำหนดค่าตอบแทนต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนโครงสร้างค่าจ้า, บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด, seminar center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด