การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD

จำนวนคนดู 971 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำ Job Description หรือมี แต่การจัดทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน

ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

“SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเขียนและประโยชน์ของใบบรรยายลักษณะงาน

2. ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์งาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD

3. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำ SMART JD ไปใช้ในงานบริหารงานบุคคลในกระบวนการต่าง ๆ

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Ø ความหมายและประโยชน์ของใบบรรยายลักษณะงาน

Ø แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน

Ø การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน

Ø ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำ SMART JD

Ø ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานงานภายใต้หลักการ SMART JD

Ø เทคนิคการวิเคราะห์ KPI, Competency จาก SMART JD

Ø การนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    § การประเมินค่างาน

    § การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

    § การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

    § การบริหารผลการปฏิบัติงาน

    ฯลฯ


วิธีการฝึกอบรม

      - การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

      - อภิปรายกลุ่ม

      - กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน หรือผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด