สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 เป็นระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบสากล สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ)อย่างมีประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ใช้หลักการ PDCA เป็นแกนสำคัญของระบบการบริหาร กล่าวคือ มีการวางแผนระบบ การจัดทำเอกสารระบบ (Plan) การนำเอกสารระบบไปปฏิบัติ (Do) การตรวจประเมินระบบ/การตรวจติดตาม (ภายใน) (Check) และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบ (Act) ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรตลอดเวลา

การบริหาร/จัดการใดก็ตามถ้าไม่สามารถวัด (Measuring/Check) ได้ก็จัดการไม่ได้ (Act : แก้ไขปรับปรุง) ดังนั้นการตรวจประเมินระบบบริงานงานคุณภาพ (ตรวจติดตาม) ภายใน จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งในวงจรการบริหาร/จัดการ (PDCA) ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทุกระดับแลหน่วยงาน พึงรู้และเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์

“ทำเองตรวจเอง สิ่งที่อาจเกิดคือ ประนีประนอมกับสิ่งที่ตนทำ หรืออาจผิดพลาดพลั้งเผลอได้”

“การตรวจประเมินระบบจากบุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง เป็นการตรวจโดยใช้ทัศนะของบุคคลภายนอก ซึ่งจะไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่ตรวจพบ” แต่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับการตรวจ


วัตถุประสงค์

     1. รู้และเข้าใจหลักการ ระบบ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ

     2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditor) ผู้ทำหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (Auditee) และผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหาร/จัดการงานปกติที่รับผิดชอบ

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม/สัมมนา

     1. การตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายในองค์กร)

          - หลักการ ประโยชน์ ความสำคัญ

          - ประเภท การตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    2. การวางแผนการตรวจประเมิน

          - 4 ขั้นตอนหลักการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

    3. การเตรียมการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการเตรียมการ

          - การเตรียมรายการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม (Checklist)

   4. การดำเนินการตรวจประเมิน/ ตรวจติดตาม

          - ขั้นตอนการดำเนินการตรวจ

          - เทคนิคการตรวจ การเก็บข้อมูล/ หลักฐาน

   5. การทบทวนการตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม

          - การทบทวนข้อมูลข้อมูล หลักฐาน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระบบ/ ข้อกำหนด

          - การเขียนรายงานการตรวจ

          - การออกใบร้องขอให้แก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุ การกำหมดมาตรการแก้ไข และเวลา

   6. การรายงานผล และการติดตามผลการตรวจ

          - การเสนอรายงาน

          - การติดตามผลและการปิดประเด็น CAR


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/สัมมนา

          - ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม (ภายในองค์กร) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับการตรวจประเมินระบบ/ตรวจติดตาม

การอบรม/สัมมนา : บรรยาย ยกตัวอย่าง 80% ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 20%

วิทยากร
ดร. ธงไชย แก้วสะอาด
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำยังไงให้ได้ผลผลิตมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม....มาหาวิธีแก้กับเราสิครับ
3700บาท
การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรม หรือที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "TWI:Training Within Industry" นั้น มีลักษณะและความสำคัญแตกต่างไปจาก "การฝึกอบรมทั่วไป" เพราะหาก "เกิดข้อผิดพลาดหรือเผลอเรอ" ก็อาจจะส่งผลถึง "อุบัติเหตุและ/หรือความสูญเสียในชีวิตและอวัยวะ" ได้
3500.00บาท
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงการลดต้นทุนการผลิต สินค้า และบริการ ที่องค์กรสามารถทำได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัต
3500.00บาท
• เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ด้วยแนวคิดในการกำจัดแบบ 3 MU (MUDA MURA MURI)
3800บาท
จากปัญหาการสื่อสาร สั่งงาน ควบคุม และติดตามผลงานในการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับระดับ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานย่อยๆของตนเองแบบครบวงจร สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานได้ด้วย
3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ