หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน - วันที่ 20 มีนาคม 2561 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน - วันที่ 20 มีนาคม 2561

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน - วันที่ 20 มีนาคม 2561
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์

1. ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบ ในรูปแบบของ Competency Based ในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้าน Competency – Based Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสื่อสาร และบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานที่มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

4. ต่อยอดการพัฒนาด้านเทคนิค และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถูก แนวทาง วิธีการ และมีความชัดเจนมากขึ้น

5. เพิ่มศักยภาพในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงกันกับที่องค์กรต้องการและคาดหวังไว้ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

09.00-12.00 น.

1)กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2)Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3)ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept

4)Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?

5)การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based

-การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

-การให้ข้อมูลป้อนกลับ

-การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

-การพัฒนา และการฝึกอบรม

6)การวางแผนผลการปฏิบัติงาน

-ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs)

-น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)

-วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

13.00- 16.30 น.

7)การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ

8)ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

9)การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลัง

การประเมินผลปฏิบัติงาน

10)กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management (CBM)

(ที่จำเป็นต้องรู้ และสามารถบริหารจัดการได้ทั้งระบบ)

11)เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ Competency

12)แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ (CBM)

13)Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091 , คุณจิ๋ว 0896060444 , 0906450992 

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter 

IG : hrd_zenter


วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
คำค้นประกาศนี้ Tags: การประเมินผลการปฏิบัติงาน,hrdzenter, วิิธีการประเมินผล,competency concept,hrdzenter, วางแผนผลการปฏิบัติงาน,hrdzenter, หลักสูตรเทคนิิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน, อบรม,สัมมนา,การประเมินผลการปฏิบัติงาน,hrdzenter, competency,KPIs,hrdzenter
บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4G (Employee Relations for Employee Engagement 4G) รุ่นที่ 6
4000บาท
บริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรยุค 4 Gen มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3400บาท
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logica
เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching and Suggestion
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
การออกแบบระบบบริหารผลงาน (PMS) ด้วย KPI และ Competency
3900บาท
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation)..การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เ
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่