registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อ "Industrial Supply Chain Logistics Conference 2019"

จำนวนคนดู 376 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “How Digital Transformation is Reshaping the Food Supply Chain” โดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
  • การบรรยายพิเศษ 
  • เรื่อง “Modern Marketing is Transforming Supply Chain Management” โดย นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
  • การนำเสนอ Success Cases
  • ผลการศึกษาการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
  • กิจกรรมอื่นๆ
Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Industrial Supply Chain Logistics Conference 2019, โลจิสติกส์, การบริหารจัดการโลจิสติกส์, สัมมนาดีดี, สัมมนาฟรี
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร
3900บาท
การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดำเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการบริหารงานของผู้บริหารมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จโดยมีการวางแผนงานทีดีซึ่งมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในแต่ละฝ
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
TPM (Total Productive Maintenance)
3800บาท
เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ
การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
3900บาท
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการถามและการสังเกต ทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงจิตวิทยาการถามตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2019
4500บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้