หลักสูตร DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)

รหัสหลักสูตร: 65653

จำนวนคนดู 2801 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดีมีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

     การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

     หลักสูตรนี้ได้นำเอาหลักของ DISC มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้

เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะเข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคลสามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล สร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISCModel

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้นำที่ดี ให้มีภาวะของผู้นำ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วมและสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

   6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   ● หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC Model

        - แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงออก

        - ความหมายของ D-I-S-C และความสำคัญในการเข้าใจเรื่อง D-I-S-C

        - ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

        - ศึกษากรณีศึกษาของบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการแสดงออกของเขา

        - สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์

        - การสำรวจบุคลิกความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละคน

        - การค้นหาความแตกต่างของแต่ละคน

        - การสื่อสารและการแสดงออกของคนในแต่ละประเภท

        - การประยุกต์ใช้ D-I-S-C กับอิริยาบถของการทำงาน

        - การจัดทำ Work Shop

   ● ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

   ● Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

   ● Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

   ● Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

   ● มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

   ● มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

   ● สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

   ● กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

   ● มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

   ● สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

   ● Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

   ● Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1.ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model

 2.ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้นำที่ดี ให้มีภาวะของผู้นำ

 3.ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

 4.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

 5.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วมและสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

 6.ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของการอบรม

     เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกันเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

  - ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสำหรับหัวหน้างาน, อบรม DISC for Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด