การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management)

รหัสหลักสูตร: 65665

จำนวนคนดู 314 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
     การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานคลังสินค้าจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อลดปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าเช่น การจัดเก็บไม่เป็นระบบทำให้ยากต่อการค้นหาสินค้าและตรวจเช็คสินค้า ปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ หรือมีมากเกินไป สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าได้


วัตถุประสงค์

 1.มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า

 3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีวิธีการป้องกัน-แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ความหมายและความสำคัญของคลังสินค้า

 2. ประเภทของวัตถุอันตราย

 3. การจัดการคลังสินค้า

 4 การสั่งซื้อและ Order Fulfillment

 5. กิจกรรมคลังสินค้า

 6. การออกแบบคลังสินค้า

 7. ประเภทของคลังสินค้า

 8. คลังสินค้าอัตโนมัติ

 9. อุปกรณ์ภายในคลังสินค้า

 10. สินค้าคงคลัง : การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 11 Lean – Kaizen – Just in time ในคลังสินค้า

 12. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI)

 13. ระบบและเทคโนโลยีในคลังสินค้า เช่น Barcode – WMS - RFID

 14. การใช้ DATA เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, warehouse management, คลังสินค้า, คลังสินค้าสมัยใหม่, การจัดการคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด