หลักสูตร :การดําเนินกิจกรรมกล่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC activity

รหัสหลักสูตร: 65928

จำนวนคนดู 999 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร :การดําเนินกิจกรรมกล่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC activity
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสําคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธีเช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนํามาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็น ระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสํานึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง

          หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทํากิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการทําระบบ TQM (Total Quality Management) ตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพในการทํางาน การค้นหาปัญหา การทํางานเป็นทีม องค์ประกอบของการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ รวมไปจนถึงการนําเสนอผลงาน ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการรวมกลุ่มไปจนถึงขั้นตอนทั้ง 7 ของการทํา QC Story ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังการฝึกอบรม


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท
 2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
 3. เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
 4. เพื่อสร้างแนวคิดในการดําเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
 5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม
 9. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 10. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กําไร และรายได้

     2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทํางานประจําวัน

     3. ปัญหาของการทํางานตามหลักการ 4M เพื่อใช้ในการทํากิจกรรม

     4. ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร

     5. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QCC

     6. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

     7. เทคนิคการทํา QC Story 7 ขั้นตอน ให้ถูกต้องสมบูรณ์

                7.1 จัดตั้งกลุ่มและค้นหาหัวข้อปัญหา

                7.2 สํารวจสภาพปัจจุบัน

                7.3 วางแผนกิจกรรม

                7.4 วิเคราะห์สาเหตุ

                7.5 กําหนดแผนการแก้ไขและดําเนินการตามแผน

                7.6 ตรวจสอบผล

                7.7 กําหนดมาตรฐาน/จัดทํารายงาน

     8. องค์ประกอบและหน้าที่ที่สําคัญของกลุ่มกิจกรรม QCC

                8.1 หัวหน้ากลุ่ม

                8.2 เลขานุการกลุ่ม หรือผู้ประสานงานกลุ่ม

                8.3 สมาชิกกลุ่ม

                8.4 ที่ปรึกษากลุ่ม

     9. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย PDCA

         Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทํากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)


กําหนดการ

09.00 - 09.15 น. : กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 

                                        - แนะนําประวัติ สอบถามปัญหาและสิ่งที่ต้องการของผู้เข้าอบรม

09.15 - 10.30 น. : ความสําคัญของระบบคุณภาพต่อองค์กรและการทํางาน

                                       1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กําไร และรายได้

                                       2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทํางานประจําวัน

                                       3. ปัญหาของการทํางานตามหลักการ 4M เพื่อใช้ในการทํากิจกรรม

                                       4. ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร

                                       5. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QCC

10.30 - 10.40 น. : พักเบรก

10.40 - 12.00 น. : เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools และการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน

                                       - ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QCC

                                       - เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

                                                1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

                                                2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

                                                3. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

                                                4. ฮิสโตแกรม (Histogram)

                                                5. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

                                                6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

                                                7. กราฟต่าง ๆ (Graph)

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                     - ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรทํากิจกรรมเกมส์วัดดวง

13.10 - 14.30 น. : เรียนรู้การทํา QC Story ในกิจกรรม QCC

                                     - เทคนิคการทํา QC Story 7 ขั้นตอน ให้ถูกต้องสมบูรณ์

                                                1. จัดตั้งกลุ่มและค้นหาหัวข้อปัญหา

                                                2. สํารวจสภาพปัจจุบัน

                                                3. วางแผนกิจกรรม

                                                4. วิเคราะห์สาเหตุ

                                                5. กําหนดแผนการแก้ไขและดําเนินการตามแผน

                                                6. ตรวจสอบผล

                                                7. กําหนดมาตรฐาน/จัดทํารายงาน

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : การประยุกต์ใช้กิจกรรม QCC ในการทํางาน

                                     - องค์ประกอบและหน้าที่ที่สําคัญของกลุ่มกิจกรรม QCC

                                                1. หัวหน้ากลุ่ม

                                                2. เลขานุการกลุ่ม หรือผู้ประสานงานกลุ่ม

                                                3. สมาชิกกลุ่ม

                                                4. ที่ปรึกษากลุ่ม

                                     - แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย PDCA

                                                1. Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทํากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

                                                2. ถาม-ตอบ และให้ทุกคนเขียนเรื่องทีจะทําการปรับปรุงใน ่หน้างานของตนเอง


ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC Storyอย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร :การดําเนินกิจกรรมกล่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC activity
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การดําเนินกิจกรรมกล่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ, Effectiveness QCC activity

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด