หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ - RBA version 8 (2024)

รหัสหลักสูตร: 66773

จำนวนคนดู 2117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ - RBA version 8 (2024)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม มาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ, มาตรฐาน ISO และ SA และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์

          เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

          หลักสูตร RBA version 8 (2024) หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ


วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA version 8 (2024)

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA version 8 (2024)


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%
 • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

– RBA คืออะไร

– จุดมุ่งหมายของ RBA

– ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E

– ข้อกำหนด RBA หมวด A แรงงาน

 • A1:เสรีภาพในการเลือกงาน
 • A2:แรงงานเยาวชน
 • A3:ชั่วโมงการทำงาน
 • A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ
 • A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
 • A6:การไม่เลือกปฏิบัติ
 • A7:เสรีภาพในการสมาคม

– ข้อกำหนด RBA หมวด B สุขภาพและความปลอดภัย

 • B1: ความปลอดภัยในการทำงาน
 • B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
 • B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
 • B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม
 • B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
 • B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
 • B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
 • B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

– ข้อกำหนด RBA หมวด C สิ่งแวดล้อม

 • C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
 • C3:วัตถุอันตราย
 • C4:ขยะมูลฝอย
 • C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
 • C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ
 • C7:การจัดการน้ำ
 • C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

– ข้อกำหนด RBA หมวด D จริยธรรม

 • D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
 • D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
 • D3:การเปิดเผยข้อมูล
 • D4:ทรัพย์สินทางปัญญา
 • D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
 • D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
 • D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
 • D8:ความเป็นส่วนตัว

– ข้อกำหนด RBA หมวด E ระบบการบริหารจัดการ

 • E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท
 • E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
 • E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า
 • E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 • E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง
 • E6:การฝึกอบรม
 • E7:การสื่อสาร
 • E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน
 • E9:การตรวจติดตามและประเมิน
 • E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข
 • E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
 • E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ - RBA version 8 (2024)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีค, หลักสูตรอบรม RBA, อบรมออนไลน์ 2567, อบรมหลักสูตร 2567, อบรม 2567, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด