หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ

รหัสหลักสูตร: 66773

จำนวนคนดู 122 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม มาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ, มาตรฐาน ISO และ SA และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์

          เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

          หลักสูตร RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ


วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

          • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

– RBA คืออะไร

– จุดมุ่งหมายของ RBA

– ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E

– ข้อกำหนด RBA หมวด A แรงงาน

A1:เสรีภาพในการเลือกงาน

A2:แรงงานเยาวชน

A3:ชั่วโมงการทำงาน

A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ

A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

A6:การไม่เลือกปฏิบัติ

A7:เสรีภาพในการสมาคม

– ข้อกำหนด RBA หมวด B สุขภาพและความปลอดภัย

B1: ความปลอดภัยในการทำงาน

B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน

B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม

B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ

B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล

B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย

B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

– ข้อกำหนด RBA หมวด C สิ่งแวดล้อม

C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

C3:วัตถุอันตราย

C4:ขยะมูลฝอย

C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ

C7:การจัดการน้ำ

C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

– ข้อกำหนด RBA หมวด D จริยธรรม

D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

D3:การเปิดเผยข้อมูล

D4:ทรัพย์สินทางปัญญา

D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม

D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้

D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ

D8:ความเป็นส่วนตัว

– ข้อกำหนด RBA หมวด E ระบบการบริหารจัดการ

E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท

E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า

E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง

E6:การฝึกอบรม

E7:การสื่อสาร

E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน

E9:การตรวจติดตามและประเมิน

E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข

E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล

E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม RBA หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีค, หลักสูตรอบรม RBA, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน