การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management )

รหัสหลักสูตร: 66130

จำนวนคนดู 1559 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี Strategic Management. กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

          หลักสูตร Strategic Management. เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง


วัตถุประสงค์ ( Objective )

   1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน

   2. เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้

   3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Part 1 ภาพรวมของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

                - ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

                - ภาพรวมอุตสาหกรรม 

                - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

                - สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

                - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

                - Workshop 1: การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล

                - ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

                - วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix

                - การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)

                - ทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ

                      1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง)

                      2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( สำหรับผู้บริการระดับกลาง)

                      3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ)

                - การประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI

                      1. มุมมองด้านการเงิน

                      2. มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

                      3. มุมมองด้านลูกค้า

                      4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

                - Workshop 2:  กิจกรรมต่อจาก Part 1จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม

                - 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

                - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- สำหรับผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการเชิงกลยุทธ์, Strategic Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด