เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สร้างทักษะการบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม ( Superior Customer Service for Unforgettable Experience)

รหัสหลักสูตร: 66245

จำนวนคนดู 751 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สร้างทักษะการบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม ( Superior Customer Service for Unforgettable Experience)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ยุคที่ต้องแข่งขันทางธุรกิจอย่างดุเดือด การแย่งชิงลูกค้าอาจต้องใช้ทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ขั้นสูงสุดเพราะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค  New Normal มีเปลี่ยนแปลงแบบรายวัน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มุ่งหน้าสู่ความเป็น Digital-First  and Ultimate Services มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด และมากกว่าอีกขั้นคือ เพื่อเข้าถึงความต้องการขั้นลึก โดยลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และการบริการนั้น ๆ ควรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าของคุณ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมพนักงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึง :

          - วิธีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของการบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
          - วิธีการที่องค์การสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล
          - เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการของคุณ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม

     เพราะการบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
   3. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
   4. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังฝึกอบรม

   1. เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
   2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
   3. พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
   4. ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

   5. เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

รูปแบบการฝึกอบรม

   • หลักสูตรนี้บรรยายเนื้อหารูปแบบ 4DStorytelling (ฟัง ,พูด ทำ, นำไปใช้)  40%
   • กิจกรรม 20%
   • บอก เล่า วิเคราะห์  20%
   • ถาม ตอบ 20%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   •    ทำความเข้าใจกับคำว่า การบริการ (Service)
   •    ขั้นต่างของการบริการที่แตกต่าง
   •    ระดับความคาดหวังของลูกค้า
   •    เทคนิคการปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
   •    แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
   •    เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
   •    บุคลิกภาพที่ดูดี มีเสน่ห์ จริงใจ
   •    บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
   •    การสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการต้อนรับและการบริการที่ดีเยี่ยม
   •    เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
   •    เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
   •    การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าเทคนิคการสร้างหัวใจบริการ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
   •    เทคนิคสร้างสรรค์งานบริการดี ๆ
   •    ตัวชี้วัดของความไม่มีคุณภาพในการบริการเทคนิคการบริหารคำตำหนิและข้อร้องเรียนจากลูกค้า

 

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     แนะนำเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังอยู่ในสายงานการตลาดหรือการขาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารสายงานขาย,หรือพนักงานปฏิบัติการขาย ซึ่งท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือสามารถต่อยอดใช้ เทรนให้กับนักขายในทีมของท่านได้
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สร้างทักษะการบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม ( Superior Customer Service for Unforgettable Experience)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ, Customer Service Excellence

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด