สุดยอดทักษะการสอน OJT (On the Job Training for Situation & WI)

รหัสหลักสูตร: 66344

จำนวนคนดู 1130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สุดยอดทักษะการสอน OJT  (On the Job Training for Situation & WI)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักการ แนวคิด เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหาของการสอน รูปแบบการสอนพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้ตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน ณ จุดปฏิบัติงาน ได้หลากหลายตามสถานการณ์
   3. เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ณ. จุดปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมและวัดผลการสอน การเรียนรู้ พร้อมการลงมือปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา    
   1. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนงานสู่การสอน ณ จุดปฏิบัติการ
           - คำจำกัดความ Teaching, Training, Coaching, Counseling, Mentoring
           - การเรียนรู้และเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
           - การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
           - การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
           - การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน
           - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน
           - การเตรียมตัวของผู้สอน
           - การบริหารเวลาการสอน
           - ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้สอน
   2. Re-Skill 5 ทักษะการเป็นผู้สอนงานให้ตรงกับวิธีการสอนแบบ Situation & WI On the Job Training
           - ทักษะการสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Build Rapport & Build Trust)
           - ทักษะการฟังแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Listening)
           - ทักษะการใช้คำถามแบบ 5W-1H (5W-1H Questioning)
           - ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
           - ทักษะการให้คำแนะนำ ปรึกษา และชี้แนะ (Counseling)
        WORKSHOP : ทำประเมินผลทักษะรายบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบศักยภาพภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)  7 ด้าน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุงของตนเองก่อนลงมือการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน
          2.1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
          2.2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
          2.3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)
          2.4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
          2.5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
          2.6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
          2.7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   3. การออกแบบการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
            - การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการสอนในแต่ละครั้ง
            - การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง
            - การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน
       WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการเลือกเทคนิคการสอน ให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ การวัดผลได้ตรงตามเป้าหมาย ตาม Re-Skill ทักษะการเป็นผู้สอนงานให้ตรงกับวิธีการสอนแบบ Situation & WI On the Job Training
   4. เทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ณ จุดปฏิบัติงาน
            - การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture)
            - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)
            - การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
            - การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
        WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานและกิจกรรมแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับการนำไปใช้งานจริง ณ จุดปฏิบัติงาน
   5. Re-Skill เทคนิคการสอนงานแบบ Situation & WI On the Job Training    
            - การใช้คำสำคัญจากแนวความคิด (Key Word Card)
            - การใช้อุปกรณ์การเรียนรู้จริง (Training Tools & Visuals)
            - การเรื่องเล่าให้เห็นภาพ (Story Telling)
            - การใช้บทสนทนา (Conversation)
            - การใช้รูปภาพสร้างแง่คิด (Coaching Card)
   6. ข้อพีงระวังและควรปฏิบัติ ขณะการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
            - ต้องเอื้ออำนวยให้การสอนงานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
            - เป็นสถานการณ์จริงและบุคลากรกำลังปฏิบัติงานอยู่
            - เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
            - ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอนจากของตัวเอง (Tacit Knowledge) แปลงเป็นเนื้อหาและแนวทางการสอนงาน (Explicit Knowledge)

            - Q&A แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติระหว่างการอบรม-สัมมนา    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

             - การบรรยาย     

             - กิจกรรม และเกม      

             - การแสดงออก

             - กลุ่มสัมพันธ์   

             - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดทักษะการสอน OJT (On the Job Training for Situation & WI)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: OJT, On the Job Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด