การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ( SELF-DEVELOPMENT & JOB IMPROVEMENT )

รหัสหลักสูตร: 66500

จำนวนคนดู 791 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ( SELF-DEVELOPMENT & JOB IMPROVEMENT )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงในยุคในปัจจุบันของการบริหารจัดการหลายๆ ธุรกิจ มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจึงหาวิธีการต่างๆ ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกตำแหน่งงาน สำหรับการเพิ่มผลผลิต และความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงการทำงาน จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ เช่น PDCA : Plan Do Check และ Act หรือบางภาคอุตสาหกรรมจะเรียกว่า CAP-DO คู่ไปกับการคิดค่าความเสี่ยงในปัจจัยและมิติต่างๆ ก่อนลงมือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทำงาน
     การพัฒนาทักษะตนเองและการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน ย่อมจะพบการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่า ควบคุมมาตรฐานการผลิตและการบริการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร
     หลักสูตรนี้จึงเน้นความรู้ ทักษะ ปรับทัศนคติการเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์และปรับปรุงการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือที่นิยมใช้ในการแก้ไขปัญหา การวัดผล ประเมินผล เพื่อการค้นหา และดึงศักยภาพสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานด้วยการทำกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง ฝึกทักษะการปรับปรุงานให้เป็นระบบ และเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และประยุกต์ใช้กับพัฒนาตนเองและการปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด แนวทางการฝึกทักษะการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการการวิเคราะห์ตนเอง และการปรับปรุงงานในการแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบ และเป็นระบบ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิควิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน การประกันคุณภาพงานและการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
   1.  Mindset การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   2.  แนวคิดของการปรับปรุงงานและการเพิ่มศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพ
   3.  การประยุกต์ใช้หลักการ PDCA/สมการความสำเร็จการทำงาน E+R=O
WORKSHOP : Self-Development and WORK & JOB Analysis จัดกลุ่มระดมความคิดวิเคราะห์ตนเองและงาน แยกแยะ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และออกแบบการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการปรับปรุงตนเองและงาน
   4.  หลักการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงงาน
              -    การคิดใหม่ด้วยการปรับปรุงงานให้ทันการเปลี่ยน (Thinking & Challenging)
              -    การวางแผนและกระบวนการ (Planning & Processing)
              -    การแบ่งหน้าที่และลงมือทำ (Delegating & Doing)
              -    การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม (Participating & Organizing)
              -    การประเมินผลและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Evaluating & Improving)
   5.  วิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
              -    กำหนดสมรรถนะ Core Competency
              -    หลัก 7P (People, Policy, Process, Product, Period, Partner, Paraphernalia)
              -    การตั้งเป้าหมายการทำงาน (Goal)
              -    การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน
              -    การวางแผนดำเนินงาน(Action Plan)
              -    การติดตามผลการทำงาน
WORKSHOP : PROCESS IMPROVEMENT ฝึกปฏิบัติการ จัดกลุ่มระดมสมองปรับปรุงพัฒนา    กระบวนการทำงาน วิเคราะห์งานตามเทคนิค SWOT ANALYSIS พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผลสำหรับการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทำงาน (วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ ปฏิบัติ)
   6.  เทคนิคการวิเคราะห์การพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง # 10 เรื่อง
              -    ระบุกิจกรรมหลัก
              -    ระดับของงาน
              -    ชั่วโมงงานและปริมาณงาน
              -    ความถี่ในการปฏิบัติงาน
              -    การใช้ทรัพยากร
              -    ความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม
              -    ทำเองหรือจ้างหน่วยงานอื่น
              -    ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
              -    กำหนดออกหรือทางเลือก
              -    นำเสนอผู้บริหารระดับสูง
   7.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
              -    การบรรยาย      
              -    กิจกรรม และเกม        
              -    การแสดงออก
              -    กลุ่มสัมพันธ์
              -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ( SELF-DEVELOPMENT & JOB IMPROVEMENT )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประส, การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, การพัฒนาตนเอง, SELF-DEVELOPMENT, JOB IMPROVEMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)