การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ (Excellence Communication & Connection)

รหัสหลักสูตร: 66562

จำนวนคนดู 894 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ (Excellence Communication & Connection)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายหลายช่องทาง ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  
     โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กรที่ดีมีประสิทธิผลอย่างยอดเยี่ยม และราบรื่น และปัจจุบันนี้องค์กรแทบทุกองค์กรในประเทศไทยพยามยามที่จะนำเอาเทคโนโลยี กิจกรรม กฎระเบียบ เทคนิคการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพียงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่มักไม่ได้ปรับใช้กับองค์กรของตัวเองอย่างเหมาะสม
     ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดระเบียบ การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารในองค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยและไม่ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างจริงจังนั่นก็คือ “เรื่องของการสื่อสาร” ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา คือ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเดียวกัน ดังนั้นสิ่งต่างๆ  ที่จะนำมาขับเคลื่อนองค์กรก็ประสบกับความล้มเหลวขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ หรือถูกพนักงานต่อต้าน มีอคติ ด้วยเหตุผลก็คือ พนักงานไม่ได้รับการสื่อสารหรือข้อมูลที่ชัดเจนพอ
      ความไม่เข้าใจกันจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะระบบสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ทันต่อเวลา จึงอาจทำให้การทำงานไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนเท่าที่ควร เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากบุคลากร ก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้
      ดังนั้นการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ จะมุ่งให้ผู้ที่จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กร ได้เห็นภาพจุดอ่อนของการสื่อสารในองค์กรของตน เพื่อเพิ่มแนวทางในการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อผสมผสานให้เหมาะสมกันในแต่ละองค์กรทำให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านของการทำงานและด้านของความสัมพันธ์แบบเพื่อร่วมงาน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น เพื่อปรับและแก้ไขปัญหาภายในแผนกร่วมกันได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่มีบุคลิกภาพต่างกัน เป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งภายในแผนก
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียดในการทํางานร่วมกับคนที่มีความแตกต่าง
   5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรวบรวมความคิดเห็นภายในแผนกที่หลากหลาย และส่งแจ้งให้หัวหน้าเพื่อพิจารณา ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   •    ทำแบบทดสอบ รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น  (สัตว์สี่ทิศ)
   •    THE JOHARI WINDOW
   •    วิธีการขยาย OPEN AREA ให้กว้างขึ้น
   •    ประโยชน์ของการเปิดหน้าต่าง OPEN AREA
   •    องค์ประกอบของการสื่อสาร
   •    กระบวนการสื่อสาร
   •    หน้าที่ของการสื่อสาร
   •    กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี
   •    วัฒนธรรมการสื่อสาร
   •    เทคนิค A.E. I. O. U.
   •    กรอบความคิดในการสื่อสาร
   •    กฎแห่งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
   •    ชื่นชมอย่างเปิดเผย
   •    องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล
   •    อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล
   •    ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
   •    เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
   •    อุปสรรคในการฟัง
   •    ระดับของการฟังอย่างตั้งใจ
   •    การฟังแบบ REFLECTING
   •    5 องค์ประกอบในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
   •    Dialogue (พูดคุยกันแบบสบายๆในกิจกรรมที่ผ่านมา)
ลักษณะการเรียนรู้
   •    การบรรยาย                                                   30 %
   •    เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop            70%
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
   1.    ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น เพื่อปรับและแก้ไขปัญหาภายในแผนกร่วมกันได้
   2.    ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่มีบุคลิกภาพต่างกัน เป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งภายในแผนก
   3.    ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
   4.    ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียดในการทํางานร่วมกับคนที่มีความแตกต่าง
   5.    ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6.    ผู้เข้าอบรมสามารถรวบรวมความคิดเห็นภายในแผนกที่หลากหลาย และส่งแจ้งให้หัวหน้าเพื่อพิจารณา ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ (Excellence Communication & Connection)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ, Excellence Communication & Connection

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด