เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

DD Recruiting & Selecting Employee with Competency Based Interview Workshop

รหัสหลักสูตร: 66610

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
DD Recruiting & Selecting Employee with Competency Based Interview Workshop
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร กับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ  เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึ่งต้องตรงใจตัวเรา และคณะกรรมการการตัดสิน เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเรา แต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก (Touch & Trust Feeling) เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”
    แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใช้
เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก (HR Outsourcing  Services)  หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(Work Simulator) การใช้ข้อสอบต่างๆ หรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง
    การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริงกับการใช้งาน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะสรรหา คัดเลือก และการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน
   2.  เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยสรรหา คัดเลือกที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่
   3.  เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  ความสำคัญ และแนวทางของสรรหา คัดเลือก และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง
   2.  การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based
   3.  การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม   
   4.  ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัคร  
          งานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบต่างๆ
              ตัวอย่าง 1 :  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 8 ด้าน
              ตัวอย่าง 2 :  แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership) 7 ด้าน
              ตัวอย่าง 3 :  แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย  (Service and Selling) 7 ด้าน
              ตัวอย่าง 4 :  แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 5 ด้าน
   5.  การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ
            - CAN DO (ความรู้ และทักษะ)
            - WILL DO (ทัศนคติ)
            - WILL FIT (บุคลิกภาพ)
   6.  การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
            - ก่อนการสัมภาษณ์
            - ระหว่างการสัมภาษณ์
            - หลังการสัมภาษณ์
   7.  WORKSHOP : การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) กิจกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการ CAN DO, WILL DO และ WILL FIT
   8.  เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based
            - Step 1 Situation & Task
            - Step 2 Action
            - Step 3 Results
   9.  การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนและพฤติกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง
   10.  ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
   11.  ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
ลักษณะการเรียนรู้
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
      - การบรรยาย  / กิจกรรม และเกม / การแสดงออก
      - กลุ่มสัมพันธ์ / การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร DD Recruiting & Selecting Employee with Competency Based Interview Workshop
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: DD Recruiting & Selecting Employee, Selecting Employee, Selecting Employee with Competency Based, Competency Based Interview Workshop

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด