หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI

รหัสหลักสูตร: 66708

จำนวนคนดู 142 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่  เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรได้  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจ และถ้าสามารถนำ KPI ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมาก  แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่องค์กรมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการนำระบบ KPI มาใช้งานก็คือ  การตั้ง KPI ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น  ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างในองค์กร  
    หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงานหรือ Key Performance Indicator (KPI)  ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการใช้ ดัชนีชี้วัด
   2.  เพื่อเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
   3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้
   4.  เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
   5.  เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ KPI  มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย
   1.  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกัน
            -    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
            -    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis  และ  Five Force Model
            -    การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
            -    แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน
            -    แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
   2.  จากกลยุทธ์สู่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
            -    ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard
            -    การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
            -    การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานด้วยแผนที่กลยุทธ์และ Balanced Scorecard
            -    การเชื่อมโยงและกระจายกลยุทธ์สู่ฝ่ายงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน
   3.  แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs  
            -    การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน/องค์กร (เน้นหน่วยงานห้องปฏิบัติการ)
            -    ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
            -    ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
            -    เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
            -    การจัดทำ KPI จากแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
            -    กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่
            -    แนะนำดัชนีชี้วัด  KPIs ที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ประโยชน์ และการนำไปใช้งาน (เน้นหน่วยงานห้องปฏิบัติการ)
   4.  ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาจากการใช้ KPI
   5.  การนำ KPI ไปเยื่องโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
             -    ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
             -    การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
             -    การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคล
             -    ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI, ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง