หลักสูตรอบรม แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)

รหัสหลักสูตร: 66853

จำนวนคนดู 174 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 102 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 102 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตร คู้ค้า ผู้ให้บริการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

          2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

          3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

          4. นายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผมข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

          1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

          2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               •ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               •ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

               •สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

               •หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

               •ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

               •มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

               •ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง

          3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ฝ่ายจัดซื้อ ต้องดำเนินการ

          4. แนวทางการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ

               •แนวปฏิบัติการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)

               •หนังสือให้ความยินยอม (Privacy Consent Form)

               •หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)

               •ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

               •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)

               •หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

               •หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

          5. แนวปฏิบัติ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (Guideline for Procurement Department)

               •การจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

               •การพิจารณาลักษณะของกิจกรรมประมวลผลข้อมูลว่าต้องปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลหรือไม่ ?

               •การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการว่าอยู่ในฐานะใด ?

               •แนวทางการคัดเลือกคู้ค่าหรือผู้ให้บริการหลัง PDPA บังคับใช้แล้ว

               •แนวการปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการทำสัญญา เช่น ระหว่างการสรรหา / คัดเลือกคู่ค้า ระหว่างการยื่นประมูล เป็นต้น

               •แนวปฏิบัติการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้บริการใหม่ (New Procurement)

               •แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนิติสัมพันธ์ของสัญญา

               •แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายหลังสิ้นสุดสัญญา

               •การจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่ก่อนผลบังคับใช้ (Existing Procurement)

          6. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

          7. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA พร้อมแนวทางแก้ไข กับงานจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ

               •การขอหนังสือรับรองบริษัทในการทำสัญญา ซึ่งมีชื่อของกรรมการในหนังสืออยู่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ควรทำอย่างไร ?

               •ข้อมูลอ่อนไหว ที่จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญา หากต้องขอความยินยอม สามารถกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาได้หรือไม่ ?

               •ในกรณีทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นๆ ที่จะต้องขอข้อมูลผู้ติดต่อบุคคลที่ 3 สามารถเก็บข้อมูลโดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมาย ได้หรือไม่ ?

               •ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยเก็บรวบรวมซึ่งยังไม่เคยแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ บริษัทต้องทำลายหรือไม่ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?

 
Workshop / กิจกรรม

               •การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ

               •ร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

               •การร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

               •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)


วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • นายจ้าง 
  • หน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม PDPA สำหรับคนจัดซื้อ, อบรม แนวปฏิบัติ PDPA ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, อบรม ออนไลน์, อบรม PDPA, อบรม จัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้