หลักสูตร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)

รหัสหลักสูตร: 66853

จำนวนคนดู 1531 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่


หลักการและเหตุผล

          แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตร คู้ค้า ผู้ให้บริการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4. นายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผมข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

          1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

          2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               •ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               •ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

               •สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

               •หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

               •ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

               •มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

               •ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง

          3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ฝ่ายจัดซื้อ ต้องดำเนินการ

          4. แนวทางการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ

               •แนวปฏิบัติการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)

               •หนังสือให้ความยินยอม (Privacy Consent Form)

               •หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)

               •ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

               •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)

               •หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

               •หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

          5. แนวปฏิบัติ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (Guideline for Procurement Department)

               •การจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

               •การพิจารณาลักษณะของกิจกรรมประมวลผลข้อมูลว่าต้องปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลหรือไม่ ?

               •การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการว่าอยู่ในฐานะใด ?

               •แนวทางการคัดเลือกคู้ค่าหรือผู้ให้บริการหลัง PDPA บังคับใช้แล้ว

               •แนวการปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการทำสัญญา เช่น ระหว่างการสรรหา / คัดเลือกคู่ค้า ระหว่างการยื่นประมูล เป็นต้น

               •แนวปฏิบัติการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้บริการใหม่ (New Procurement)

               •แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนิติสัมพันธ์ของสัญญา

               •แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายหลังสิ้นสุดสัญญา

               •การจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่ก่อนผลบังคับใช้ (Existing Procurement)

          6. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

          7. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA พร้อมแนวทางแก้ไข กับงานจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ

               •การขอหนังสือรับรองบริษัทในการทำสัญญา ซึ่งมีชื่อของกรรมการในหนังสืออยู่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ควรทำอย่างไร ?

               •ข้อมูลอ่อนไหว ที่จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญา หากต้องขอความยินยอม สามารถกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาได้หรือไม่ ?

               •ในกรณีทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นๆ ที่จะต้องขอข้อมูลผู้ติดต่อบุคคลที่ 3 สามารถเก็บข้อมูลโดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมาย ได้หรือไม่ ?

               •ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยเก็บรวบรวมซึ่งยังไม่เคยแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ บริษัทต้องทำลายหรือไม่ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?

Workshop / กิจกรรม

               •การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ

               •ร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

               •การร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

               •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • นายจ้าง 
  • หน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม PDPA สำหรับคนจัดซื้อ, อบรม แนวปฏิบัติ PDPA ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, อบรม ออนไลน์, อบรม PDPA, อบรม จัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด