หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ (Complex problem solving & Decision making)

รหัสหลักสูตร: 66890

จำนวนคนดู 2488 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ (Complex problem solving & Decision making)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เคยเจอมั้ย...?

•บางปัญหา ซับซ้อน ยากจะอ่านสถานการณ์ให้ขาด

•บางปัญหา ตัดสินใจพลาด เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไว และยังคลุมเครือ เวลาก็จำกัด

•บางปัญหา แก้ไปแล้ว แต่ยังเกิดซ้ำอีก ฉันพลาดตรงไหน

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเหตุผล & ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และครบวงจร ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 • จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางโลกพลิกผัน ทำอย่างไร?
 • จะฝึกวิเคราะห์สาเหตุ & ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างไร?
 • จะฝึกคิดแก้ปัญหาให้สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน & ตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
 • จะฝึกฉุกคิดทันคน & คิดต่างขยายมุมมอง เพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร?
 • จะรับมือ & เรียนรู้ผ่านคำวิจารณ์คอมเมนต์ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module I: เข้าใจภาพรวม การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

 • การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem solving) นั้นเป็นไฉน?

           -5 จุดเปลี่ยนสู่ นักคิดแก้ปัญหามืออาชีพ

          -ถอดรหัส Solve…บันได 5 ขั้นแห่งการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร

          -4C…คุณสมบัติปัญหาที่ซับซ้อน 4 ประเภท และทางแก้

 • โลกพลิกผัน (VUCA world) นั้นเป็นไฉน?

         -เปลี่ยนไว ใครรอด? นี่คือ 4A…เทรนด์ฮิต & เทรนด์ฮอต 2024

         -3 เก่ง...จิตทักษะแห่งอนาคต (Mind skill) ยุคโลกพลิกผัน VUCA & BANI

 • ยกระดับ การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแบบมืออาชีพ…ด้วยจิตทักษะแห่งอนาคต (Mind Upskill & Future Reskill)

        -ด้วย 2 เทคนิคย่อย ได้แก่ 1. อ่านสถานการณ์ ERS 2. เครื่องมือยอดนิยม 4Tools

        -ด้วย 4 เทคนิคใหญ่ ได้แก่ 1. วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ RCA 2. คิดไวไหวพริบ Wise 3. ทันคนทันเกม 5F 4. ถอดบทเรียน 3L

 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน Solve เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ Solve
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ Solve


Module II: พัฒนาการระบุสาเหตุ & ทางแก้ที่ตรงจุด ดัวยหลักคิด Root cause analysis…เพื่อ Aim 2

 • RCA…กระบวนการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
 • 3P…เคล็ดวิชา “แกะรอย” หาสาเหตุ
 • Why-Why analysis...แว่นขยายส่องถึงรากปัญหา
 • ผังคิดค้น…สูตรสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
 • ผังก้างปลา (Fishbone diagram): ที่มา & วิธีใช้
 • Feedback loop effect…จุดเปลี่ยนแห่งการวิเคราะห์สาเหตุอย่างครบวงจร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “illusion picture”…เพื่อตระหนักความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ” 4 เครื่องมือ


Module III: พัฒนาการหาทางเลือก & สร้างทางแก้ ด้วยการเชื่อมโยงอย่างมีไหวพริบ …เพื่อ Aim 3

 • Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • 3F…กุญแจพลิก Pain Point สู่ Gain point ของลูกค้า
 • Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “My body”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” Wise


Module IV: พัฒนาการตัดสินใจ เปรียบเทียบ & เลือก ผ่านการตรวจสอบโดยใช้เหตุผล…เพื่อ Aim 4

 • 6ม...6 รั้วกั้นขวางการคิดอย่างมีวิจารญาณ
 • ฉันด่วนสรุป ? นี่คือ Bias...4 ภัยมืดทำให้ตัดสินใจพลาด
 • ใครตกเป็นเหยื่อ? นี่คือ 5F...รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 5F จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • Freedom…7 แนวทางฉลาดคิด พิชิต Groupthink
 • ชัวร์หรือมั่วนิ่ม ?...นี่คือ Thinker…7 แนวทางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อเข้าใจอุปสรรคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ทันคน ทันเกม 5F


Module V: พัฒนา ปฏิบัติการ ลงมือทำ & ประเมินผล ด้วยการกล้าลองผิดลองถูกอย่างฉลาด...เพื่อ Aim 5

 • แค่รู้ไม่พอ? นี่คือ 2H ความลับแห่งนักคิดที่มีปัญญา
 • ล้มไปข้างหน้า ทำไง? นี่คือ 3L…12 คำถามเคล็ดวิชาถอดบทเรียน (Learned lesson)
 • Jack Ma’s Success story…ข้อคิดสะท้อน 3L เชิงวิเคราะห์
 • ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
 • Google’s Failure…บทเรียนราคาแพง
 • 8 แนวทางสร้างวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการถอดบทเรียน ทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” 3L


Module VI: ขยายผลฝึกอบรม ด้วย การสรุปสาระสำคัญเพื่อปรับใช้ & พัฒนาต่อเนื่อง

 • 70:20:10…ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 • 3S...รหัสลับปรับใช้ แบบ รู้เปลี่ยนโลก
 • 2C…เส้นทางยกระดับทักษะอนาคต แบบยั่งยืน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน บุคคลผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ (Complex problem solving & Decision making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บันได 5 ขั้นแห่งการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, คุณสมบัติปัญหาที่ซับซ้อน 4 ประเภท, อ่านสถานการณ์ ERS, เครื่องมือยอดนิยม 4Tools, คิดไวไหวพริบ Wise, ถอดบทเรียน Solve เชิงวิเคราะห์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด