หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Coaching for high performance team)

รหัสหลักสูตร: 67260

จำนวนคนดู 538 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Coaching for high performance team)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      การโค้ชชิ่ง เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผล สำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทีมงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญก็คือ การเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง Coach กับ Coachee ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่กระบวนการของการเพิ่มพูนการเรียนรู้ (สิ่งที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือ การใช้คำถาม (Question) และกระบวนการสุดท้ายคือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ การติดตามผลและการให้คำแนะนำ (Feedback) อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการ พัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

      หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานประสิทธิภาพสูง เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ช” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการพัฒนาทีมงานรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องสามารถเลือก และประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากร ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชชิ่ง เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา
1กระบวนการพัฒนาคนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย TAPS Model

- เรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคนด้วย TAPS Model

 • รู้จักกับเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่
 • การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคนด้วย TAPS Model

                            -  การโค้ชชิ่ง

                            -  การสอนงาน

                            -  การให้คำปรึกษาแนะนำ

                            -  การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ

2Coaching เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพสูง

- ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ชชิ่งในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร

 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ช” ในองค์กร
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching
 • คุณสมบัติและความสามารถ ของ “Coach”ที่สำคัญ และจำเป็น

3 ทักษะสำคัญของการเป็นโค้ช

- เรียนรู้และฝึกฝนทักษะสำคัญของการเป็นโค้ช

 • ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะสำคัญ ของการเป็นโค้ช

                            -  การสร้างความไว้วางใจ

                            -  การฟัง

                            -  การถาม

                            -  การสะท้อนกลับ

4กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานประสิทธิภาพสูงด้วย GROW Model

- เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย GROW Model

 • กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานด้วย GROW Model

                            -  Goals: กำหนดเป้าหมายของการ โค้ช

                            -  Reality: ทำความเข้าใจสถานการณ์

                            -  Option: กำหนดแนวทางพัฒนาที่ เป็นไปได้

                            -  Way forward: การเลือกแนวทางและการติดตามผลการโค้ช

 • ฝึกปฏิบัติ: กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานด้วย GROW Model ในสถานการณ์ต่างๆ

5เมื่อต้องเล่นบทโค้ช

- วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความ จำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการโค้ช สำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้อง พัฒนาของ Coachee แต่ละท่าน

 • ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละคน
 • แผนการโค้ชของ Coach แต่ละท่าน สำหรับ Coachee และดำเนินการวิเคราะห์ประ เด็นความจำเป็นในการพัฒนา อย่างเหมาะสม
 • การติดตามผลการปฏิบัติตาม Coach Plan
 • การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จริงกับ Coachee

6นี่แหละ..แผนการโค้ชของฉัน

- แผนการเป็นโค้ชแต่ละท่าน และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

 • ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการดำเนินการจัดทำแผนการเป็นโค้ชให้สอดคล้องตรงตามประเด็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาสำหรับน้องแต่ละท่าน

7ช่วงเวลาสำคัญ..กับการเปลี่ยนแปลง

การติดตามผลการปฏิบัติตาม Plan การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับทีมงาน

 • วิทยากรจะสร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการนำ Plan ไปปฏิบัติจริงและกำหนดกระบวนการในการติดตามกระบวนการต่อไปและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนผ่านการ Follow up


ลักษณะการเรียนรู้

 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop และ Activity50%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion30%
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ20%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

แก้ปัญหา 

 • ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด
 • หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
 • ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรลูกน้อง
 • ไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร

พัฒนา

 • ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก / วิศวกร

*** เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Coaching for high performance team)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน, ทักษะสำคัญของการเป็นโค้ช, TAPS Model

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด