ศักยภาพการบริหารโครงการ สู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 22867

จำนวนคนดู 1130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ  การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ  รู้จักวัฒนธรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ บทบาท ทักษะระบบการบริหารยุคใหม่ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารโครงการมืออาชีพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคนี้

ทุกหน่วยงานต้องการผู้นำมืออาชีพในการทำงานร่วมกันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิผลสูงสุด

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดหลักสูตร ศักยภาพการบริหารโครงการ สู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ(Project  Management  Competencies  Towards  Professional)” นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้บรรลุศักยภาพที่กำหนดไว้พร้อมก้าวสู่ความเป็นนักบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          • เพื่อเข้าใจการจัดขั้นตอนการวางแผนโครงการอย่างแจ่มแจ้ง
          • เพื่อเรียนรู้การกำหนดระบบการจัดการ 
          • เพื่อให้การจัดการบรรลุประสิทธิภาพอย่างสูง 
          • ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
          • เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุการพัฒนาโครงการ อย่างยั่งยืน 
          • ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการฝึกความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพสูงและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
          • ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารโครงการ เพื่อนำองค์กรบรรลุสู่ความสำเร็จ


บุคลากรที่ควรจะเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้: ผู้นำโครงการ ผู้บังคับบัญชา  - ผู้บริหารทีมงาน - ผู้จัดการสายงาน หัวหน้าฝ่ายแผนก - ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อหลักสูตร  (Course  Outlines)

1. องค์ประกอบมาตรฐานสู่ความสำเร็จ  (Standardization Successful  Components)

- วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่เพื่อธุรกิจการแข่งขัน  (Competitive  Corporate  Culture)

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ  (แบบทดสอบ) (Effective  design principals)

2. การค้นหา....ศักยภาพผู้บริหารโครงการยุคใหม่  (Defining  Project Management Performance)

วิสัยทัศน์การบริหารโครงการยุคใหม่  (Vision of  Modern Project Management)

เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)

บทบาท  บุคลิกภาพ  และจิตวิทยา  (Roles, Personality  and Psychology)

ทักษะผู้บริหารยุคใหม่  (Modern  Leadership  Skills)

3. การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารโครงการ... ด้วยศักยภาพมืออาชีพ  (Professional  Project Management  Strategies  Analysis)

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการบริหารโครงการ (Factors  Affecting Successful  Project Management)

มาตรการและกลยุทธ์ในการจูงใจและดำเนินงาน (Measures  and Strategies  in  Motivating  and  Operations)

การสื่อสารที่เกิดผล (Effectiveness  Communications)

การจัดการ และบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ (Project  Human Resources  Management)

การกำหนดงานและการแบ่งงานระหว่างบุคคล (Work Specification  and  Division  of  Work)

การบูรณาการโครงสร้างงาน  งบประมาณ  บุคลากร และเวลา (Integration  of  Work  Breakdown  Structure,  Budget,  Personnel  and  Time)

การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ ( Project Plan Proposal Preparation)

การออกแบบโครงสร้าง และ ระบบงานในการบริหารโครงการ (Design  of  Project  Structure, Schedules  and  Milestone)

 การวางแผนกลยุทธ์โครงการ  (Strategies  for  Project Principles  of  Operation  Planning)

4.  ประเมินผลบทวิเคราะห์การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group  Presentation  and  Evaluation)

5.  สรุป  /  คำถาม –  ตอบ   (Summary  /  Q & A)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด