รสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกมาตรฐาน ISO เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

จำนวนคนดู 949 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นวันสำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมือง แต่ในระดับสากล เมื่อ 62 ปี ที่แล้ว ได้กำหนดให้เป็น “วันมาตรฐานโลก” องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน - ISO (International Organization for Standardization) ได้รณรงค์มาทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อให้ประเทศ สมาชิกร่วมรณรงค์ คือ การหยุดยั้งภาวะโลกร้อนด้วยมาตรฐาน (Tackling climate change through standards) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทุกปี และในที่สุดจะเกิดปัญหาตามมามากมายกับมวลมนุษยชาติที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้เกิดน้ำท่วมโลก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ต้นตอของปัญหาที่ชัดเจน คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกระทันหัน

สิ่งสำคัญอันดับแรกสุด คือ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ สังคม และทุกๆ คน สำหรับประเด็นสำคัญที่เป็นรูปธรรมอยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสามารถหยิบ ยกมาช่วยแก้ไข โลกร้อนได้คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จะต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      ดังนั้น เพื่อให้มีเครื่องมือในการช่วยแก้ไขที่เป็นรูปธรรม องค์กรมาตรฐาน ระหว่างประเทศ 3 องค์กร คือ ISO IEC และ ITU จึงได้กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในหลายๆ เรื่อง เพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อน และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 Series ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายฉบับ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการตรวจประเมินและวัดผล มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (Energy Management System) มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ มอก. 22300

ในโอกาสสำคัญนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นว่าการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการด้านการ มาตรฐานเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพราะเมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ แล้ว ย่อมส่งผลท้ายที่สุดต่อทุกธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดชะงัก ได้

วัตถุประสงค์

* เพื่อรณรงค์กิจกรรมด้านการมาตรฐานเนื่องในวันมาตรฐานโลก
* เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, บริหารจัดการ, ฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, การเขียนแผนธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, บ้าน เก๋า เก่า, วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น., การเสวนาเรื่อง บ้าน”เก๋า”เก่า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด