สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการเสียภาษีวิธีหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้ บางกรณีทำหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำส่งสรรพากร และเงินภาษีที่หักและนำส่งนี้ถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีของผู้รับเงินในการยื่นเสียภาษีประจำปี

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มักพบปัญหาอยู่เนืองๆ ว่า ใครมีหน้าที่หักภาษี ? เงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องหัก ? หักอัตราเท่าใด ? หักแล้วต้องนำส่งอย่างไร ? เมื่อใด ? ถ้าไม่หักแล้วมีความผิดหรือไม่ ? อย่างไร ? หักไม่ครบแล้วทำอย่างไร ? ต้องรับผิดอะไรไหม ? หักเกินแล้วจะต้องทำอย่างไร ? ขอคืนได้หรือไม่ ? อายุความขอคืนเท่าใด ? ทำอย่างไร ? จึงจะได้คืนภาษีเร็วเป็นต้น

     หลักสูตรนี้จะตอบคำถามทุกคนถามที่ท่านสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างดี มีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ไม่มีปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด คลาดเคลื่อนอีกต่อไป รวมทั้งไม่มีปัญหาในการรับผิดเสียเงินเพิ่ม กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องอีกด้วย และยังเป็นการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


หัวข้ออบรมสัมมนา
พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่44) พ.ศ 2560

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี

- ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

- ผู้มีหน้าที่หักภาษี/ประเภทของเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีและวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

ความรับผิดกรณีหักภาษีไว้ ขาด-เกิน

ประเด็นปัญหาความผิดพลาด และข้อควรระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- เงินเดือน ค่าจ้าง

- การรับทำงานให้

- ค่าสิทธิ ค่าลิขสิทธิ์

- ดอกเบี้ย เงินปันผล

- การให้เช่าทรัพย์สิน

- การประกอบวิชาชีพอิสระ

- การรับเหมา

- การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม

- workshop

กรณีศึกษา และถาม – ตอบ ปัญหา

วิทยากร
อาจารย์ธนิสร ชูโชติ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ทำบัญชี (CPD) / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเก็บชั่วโมงได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง

- บุคคลอื่นทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม


สถานที่จัดงาน
ณ บริษัท ยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

337/1 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,300.00 บาท

        อัตราค่าอบรมสัมมนา บุคคลละ   

2,300 + VAT 161 = 2,461 บาท /ท่าน

 (รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

พิเศษ ! 

สำหรับลูกค้าที่เคยอบรมกับทางบริษัทจ่ายเพียง

2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท /ท่าน

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทยูวี คอนซัลติ้ง แอนด์ ดทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:นิตยา สุภะคะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0952548600

หากท่านต้องการสมัคร ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด

ใบตอบรับ

ตารางเวลา
2675บาท
Case study of e-payment & Cashless Society เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรม การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และสังคมไร้เงินสด
8560บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างถ
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบงานทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี By HRDZENTER
3900บาท
1. ปรับความรู้ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 2. จับประเด็นการกําหนดเกษียณอายุ กรณีไม่ได้กําหนดอายุการเกษียณจะต้อง นับอายุอย่างไร และจะต้องจ่ายเงินชดเชยอย่างไร? 3. จับประเด็นอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนาย
5350บาท
1. แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard 2. ความสามารถของ Microsoft Excel – Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel 2013 / 2016 ข้อจำกัด แ
9400บาท
มาเรียนรู้การทำระบบการเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
4066บาท
e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์