อบรมฟรี! “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) สำหรับวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจSME”

รหัสหลักสูตร: 4922

จำนวนคนดู 2427 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักการและเหตุผล

ภ า ย ใ ต้ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้นักบริหารและธุรกิจต่างมุ่งหาวิธีการ รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นศูนย์กลางไปยังผู้บริโภคก า ร บ ริห า ร ลูก ค้า สัม พัน ธ์ ( CustomerRelationship Management) ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารการตลาดที่มีความจำเป็นและสำคัญมากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ต้องหันมาให้ควาสนใจกับการรักษาลูกค้า สร้างความประทับใจเพิ่มความภักดีในตราสินค้า และสร้างสัมพันธภากับลูกค้าในปัจจุบัน

ดังนั้น โครงการอบรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(Customer Relationship Management: CRM) สำหรับวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจSME จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาแนวคิด และนำความรู้ทางด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติที่เป็นจริงขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2553

08.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน

09.00 - 12.00 “ภาพรวมและแนวคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์: CRM”

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 “การออกแบบกลยุทธ์ CRM”

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2553

08.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน

09.00 - 12.00 “การประยุกต์ใช้และการประเมินผลโปรแกรม CRM”

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 “ฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า”

16.00 - 16.30 พิธีมอบประกาศนียบัตร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า, โปรแกรม CRM, พัฒนาและนำไปสู่เชิงพาณิชย์, แผนธุรกิจ, คุณแสงธรรม จรณชัยกุล, บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด, ภาพรวมของการสื่อสารการตลาด, บริษัท Servex, ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก, Nelly Rod

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด