หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )

รหัสหลักสูตร: 65652

จำนวนคนดู 2372 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเร็วมากทำให้วิถีชีวิตผู้คนต่างเปลี่ยนไปหมดแม้กระทั่งการบริหารงานในองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ ๆ ก็ยังต้องมีการปรับตัวสมัยก่อนนั้นการทำธุรกิจขององค์กรใหญ่ ๆ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักอาจจะอยู่ที่ 3-5 ปีก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นสักครั้งแต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในองค์กรเกิดขึ้นแทบทุกไตรมาสเลยก็ว่าได้และในยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0 

     เข้าสู่ยุค 4.0 แบบนี้แล้วการมีบทบาทของคนรุ่นเก่าก็ยังคงสำคัญอยู่ในขณะเดียวกันบทบาทของคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจะมาแรงและชัดเจนมากขึ้น เมื่อคนต่างวัยต่างประสบการณ์ต่าง Generation ต้องมาทำงานร่วมกันจึงทำให้เกิดความแตกต่างทางความคิดและวิธีการทำงานแต่เมื่อต้องลงเรือลำเดียวกันทำงานร่วมกันบนความแตกต่างแบบนี้จึงเกิดคำถามขึ้นว่า “จะทำอย่างไรที่จะเชื่อมโยงคนต่าง Generation ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร” 

     “ ช่องว่างระหว่างวัย ” เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อองค์กรคน Gen Y มักจะชอบงานหรืออะไรที่แปลกใหม่ท้าทายแต่ในขณะที่คนในยุค Baby Boomers มักจะชอบงานอะไรที่ชัวร์แน่นอนมั่นคงต้องแน่ใจก่อนแล้วค่อยทำและมักไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงจริงอยู่ว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่มักจะสอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในอีกด้านหนึ่งคนรุ่นเก่ากับมองว่าแนวคิดแบบนั้น เป็นเรื่องอะไรที่ไร้ระเบียบวินัยไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เป็นความฉาบฉวยเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณไม่ประสานเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างนี้ ภายในองค์กรของคุณจะทำให้เป้าหมายที่วางไว้ของผู้บริหารไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นการยอมรับประสิทธิภาพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาและก้าวเดินต่อไปของคนรุ่นใหม่อันจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของหัวหน้างานยุค 4.0 นั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

IQ  : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

      การประยุกต์ใช้แนวทางกลยุทธ์บริหารคนยุค 4.0 กับการการพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ต่างๆ ของผู้นำ เพื่อให้การบริหารคนในยุค 4.0 ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้างรวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรและเข้าใจภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้นจะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง

     นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้นจึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดด้วยกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 0 )

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q และกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 0 ) ของผู้นำที่ดีที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำต่อการบริหารคนในยุค 0 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเองสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายในยุค 0 ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมต่างๆและต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่างเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร

       – สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

       – พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

       – ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

       – แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

       – พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q และกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )
 • ใครคือคนที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0
 • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการในยุค 4.0 (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)
 • Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
 •  Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)
 •  Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย
 • มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )
 • มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)
 • สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)
 • มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)
 • มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)
 • กล้าตัดสินใจ (Decision Making)
 • มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)
 • สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)
 • Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)
 • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

              - เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศกับกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )

 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

              - ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดด้วยกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 0 )

  2. ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q และกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 0 ) ของผู้นำที่ดีที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  3. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำต่อการบริหารคนในยุค 0 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  4. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเองสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายในยุค 0 ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมต่างๆ และสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่างเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร

        – สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

        – พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

        – ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

        – แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

        – พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

ลักษณะของการอบรม

    เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกันกับ กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 ) เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำ ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0, อบรมManagement Strategy 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้