การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)

รหัสหลักสูตร: 65654

จำนวนคนดู 8230 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working) เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคลที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคลจะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

   6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรบ

  1. ความหมายของแรงจูงใจ

       - องค์ประกอบที่สำคัญของแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน

       - ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ

       - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

       - การจูงใจ หรือแรงจูงใจ คืออะไร

       - ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow , ทฤษฎีสองปัจจัย ของ HerzberG และ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ Mcgragor

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น (D-R-I-V-E)

  – D = Develop yourself & others การพัฒนาตนเองและผู้อื่น

  – R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

  – I   = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล

  – V  = Verbal Communication ความสามารถในการสื่อสาร

  – E  = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร

 2. การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ

       - วินัย และคุณธรรมในการทำงาน

       - ทัศนคติสำหรับพนักงาน (Employee Attitude)

       - การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน

 3. จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร

Workshop: ระดมความคิดสร้าง โรงงานในฝัน

 4. หลักในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

       - ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

       - องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

       - ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

       - เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

       - วิธีทำงานอย่างมีความสุข

       - สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

       - การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

             *เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง

             *การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเอง

             *วิธีการสร้างแนวคิดใหม่

             *เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน 

             *เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

             *สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

Workshop: กิจกรรมกลุ่มทำงานอย่างไรให้มีสุข

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

   2. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กรรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

   3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

   4.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

   5. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

   6. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

   ● ผู้บริหาร หัวหน้างาน

   ● พนักงานทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation for Working)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, อบรมThe Power of Motivation for Working

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด