เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร พิธีเปิด NRCT Open House 2021 : ด้านสังคมและความมั่นคง

รหัสหลักสูตร: 65826

จำนวนคนดู 741 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

       ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร พิธีเปิด NRCT Open House 2021 : ด้านสังคมและความมั่นคง #โดย ดร.วิภารัตน์ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคงของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021


**ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 

           1.การเสวนา เรื่อง “ไขความลับประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์” ผู้ดําเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ผู้ร่วมเสวนา:

                 -ประเด็น “มนุษยศาสตร์” โดย รศ.ดร.โกวิทย์กังสนันท์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

                 -ประเด็น “สังคมศาสตร์ในบริบทไทย บริบทโลก” โดย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                 -ประเด็น “สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรมราชบัณฑิตยสภา

           2.การบรรยายเรื่อง “คิด เขียน อย่างไรเพื่อให้ได้ทุนวิจัย” โดย รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

                 - ซักถาม ตอบข้อสงสัย โดย

                              1. รศ.ดร.โกวิทย์กังสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

                              2. รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ

                              3. นางอมรรัตน์ดุษฎีพร รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

                              4. นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เวลา รายละเอียด

           3.แนะนําการใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บํารุงกิจ ผู้อํานวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วช.

           4.การแถลง “ผลสําเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง"

   ผู้ร่วมเสวนา:

                 -“งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์เพื่อสังคมสีขาว” โดย รศ.ดร.ศศีพงศ์สรายุทธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 - “งานวิจัยเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย” โดย รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 -“งานวิจัยเพื่อโรงพยาบาลพอเพียง” โดย รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 -ซักถาม ตอบข้อสงสัย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ด้านสังคมและความมั่นคง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด