หลักสูตร เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART Team

รหัสหลักสูตร: 65899

จำนวนคนดู 1717 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART Team
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      พูดถึงคำว่า SMART (สมาร์ท) เราอาจคุ้นหู ว่าหมายถึงหล่อ สวย ดูดี ฉลาด อัจฉริยะ ท่าทางดี ดูอบอุ่น แต่เราคงต้องมาพูดถึง SMART ที่เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรในด้านของงานบริการ

SMART มาจากอะไรกันบ้าง

   - S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

   - M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

   - A (Accountability) หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์

   - R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

   - T (Team work) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

            ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราต้องช่วยกันในการสร้างงานบริการให้ลูกค้าของเราประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดเพื่อช่วยบอกต่อให้กลับองค์กรของเรา

            หลักการทำงานโดยใช้ SMART เข้ามาช่วยนั้นทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ “ทุกตำแหน่งหน้าที่คือ ฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ” เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรักในงานที่ทำ อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ หลักสูตรนี้ได้รวมปัจจัยในการทำงานไว้แล้วด้วยหลัก SMART TEAM

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเข้าใจคำว่า SMART Team ของงานบริการในเป้าหมายขององค์กร
  2. เพื่อเรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพด้วยหลักการของ Service mind
  3. เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงของ SMART เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การใช้คำพูด ภาษากาย การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


SMART Team:

     1. S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

                - เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กรและตัวเอง”

                - เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร (Everybody in a hotel is the executive)

                - เรียนรู้แนวคิดและความหมายของคำว่า SMART Team เพื่อการทำงานให้ตรงเป้าหมายขององค์กร

                - เรียนรู้การมีจิตบริการ (Service Mind) และ “ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับคุณ”

                - เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

     2. M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

                - เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ดี

                - เรียนรู้การสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

                - เรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพควรเป็นแบบใด

                - เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

                - เรียนรู้การมีมารยาท คุณธรรม จรรยา ในงานบริการ

                - เรียนรู้เรื่องของเวลาในงานบริการ เช่น เวลาในการทำความสะอาดห้องพัก ห้องอาหาร

     3. A (Accountability) หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม ซื่อสัตย์

                - เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเอาใจใส่ในการทำงาน

                - เรียนรู้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และสังคม

                - เรียนรู้การมีความมุ่งมั่น เป้าหมายในการทำงานของหน่วยงาน และตนเอง

                - เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

                - เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร

     4. R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                - เรียนรู้การสื่อสารที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทีดี

                - เรียนรู้การพูดปฏิเสธ การใช้คำพูดอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

                - เรียนรู้ภาษากาย พฤติกรรมที่ดีในงานบริการ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานบริการ

     5. T (Team work) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

                - เรียนรู้การทำงานเป็นทีม “ทำไมต้องทำงานเป็นทีม”

                - เรียนรู้ความสำคัญของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)

                - เรียนรู้องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จขององค์กรและทีม

                - เรียนรู้ลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการทำตัวให้ผู้อื่นอยากทำงานด้วย

                - เรียนรู้ขั้นตอนของการทำงานเป็นทีม

                - เรียนรู้สิ่งที่ทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จและแนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

                - สรุป ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

     1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของงานบริการลูกค้าและการนำไปประยุกต์ใช้ในงาน

     2. ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานบริการให้ได้มาตรฐานขององค์กรและลูกค้าพึงพอใจ

     3. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลภายในองค์กร และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART Team
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ, SMART Team

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด