แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ Audit technique for 5S in working place

รหัสหลักสูตร: 65941

จำนวนคนดู 634 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ  Audit technique for 5S in working place
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการ ตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

          ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานในกิจกรรมนี้

          กิจกรรม 5 ส. ดังที่ทราบว่าประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ (สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย ซึ่งการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และนอกจากการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. แล้ว สิ่งที่ สำคัญ คือการกำหนดขอบเขตในการตรวจประเมินที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างให้กิจกรรม 5ส. นี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดีเทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการด าเนินการกิจกรรม 5ส

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

   5. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส ในการทำงาน

   6. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส ได้อย่างถูกต้อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดา เนินโครงการ

                  เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

     2. การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในองค์กรสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน

                  เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส ให้กับพนักงาน, การประชาสัมพันธ์5ส, การน ากิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการด าเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง 

                                           และถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการประกวดพื้นที่ในกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

     3. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

                  เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของ

                                           บริษัท

     4. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

                  เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการตรวจติดตาม บทบาทในการเตรียมตัวก่อนเข้าทำการตรวจประเมิน เช่น ก่อนวันตรวจ ในวันตรวจประเมิน และการสรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงวิธีการตรวจประเมิน 

                                           ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณะทำงานเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

                                                    - บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

                                                    - 5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส

                                                    - หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

                                                    - การออกแบบฟอร์มการตรวจ 5ส ในพื้นที่ทำงานจริง

                                                    - หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่

                                                    - กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความส าเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

     5. Workshop: การตรวจประเมิน 5ส ในพืนที่

กำหนดการ

09.00 - 09.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

                                     - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

09.15 - 10.30 น. : หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

                                     - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น

                                     - ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด 5ส

10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

10.45 - 12.00 น. : 5ส เพื่อการปรับปรุงพื้นที่การทำงาน และการทำแบบประเมินพื้น ที่5ส

                                     - อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหาอุปสรรค และวิธีการส่ง 

                                       เสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

12.00 - 13.00 น. :พักเที่ยง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                     - ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่มและจำนวนสมาชิก

13.15 - 14.30 น. : เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (ช่วงที่1 ) และลงพื้นที่เพื่อใช้แบบฟอรม์ที่ได้ออกแบบไว้

                                     - อธิบายถึงหลักการจัดท าเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และ  

                                       ของบริษัท 

                                       Workshop: การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่จริง

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (ช่วงที่ 2 ) และสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจประเมิน

                                     - อธิบายถึงหลักการตรวจติดตาม บทบาทในการเตรียมตัวก่อนเข้าทำการตรวจประเมิน เช่น ก่อนวันตรวจ ในวันตรวจ

                                     - ประเมิน และการสรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงวิธีการตรวจประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณะทำงานเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

                                     - บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

                                     - 5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส

                                     - หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่าง แบบฟอร์มการตรวจ

                                     - การออกแบบฟอร์มการตรวจ 5ส ในพื้นที่ทำงานจริง

                                     - หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน

                                     - หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่

                                     - กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

                                       Workshop: การตรวจประเมิน 5ส ในพืนที่จริง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส.อย่างถูกต้อง

     2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง

     3. ผู้เข้าอบรมสามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก่พนักงานในองค์กรได้

     4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ Audit technique for 5S in working place
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ, Audit technique for 5S in working place

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด