เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

5ส และ 3Tei เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S & 3Tei-I / Tei-Hin / Tei-Ryou) for Productivity Improvement

รหัสหลักสูตร: 65946

จำนวนคนดู 1588 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
5ส และ 3Tei เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S & 3Tei-I / Tei-Hin / Tei-Ryou) for Productivity Improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน

          การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด ส่วน 3 TEI คือ การกำหนดสถานที่ที่จะวางสิ่งของ และวางจำนวนเท่าไหร่ และวางผลิตภัณฑ์อะไร ที่สามารถบอกว่าจะต้องใส่จำนวนน้อยที่สุดเท่าใดและมากที่สุดเท่าใด หรือการประยุกต์ใช้ Visual control ร่วมกันในการทำ 5ส ให้สะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น สิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และส าคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร นำไปสู่โครงการอื่นๆ ที่สามารถต่อยอดจากกิจกรรม 5ส ได้เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste, TPM และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทำงาน
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
  3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
  7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน

                     เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงานองค์กรและลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดา เนินโครงการ

                     เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

                     เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การน ากิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธี  

                                               การส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ 3 TEI

                     เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และ 

                                               ของบริษัท 3 Tei ประกอบด้วย

                                                                              TEI-I การกำหนดสถานที่ (Where to put)

                                                                              TEI-HIN การกำหนดผลิตภัณฑ์(What to put)

                                                                              TEI-RYOU การกำหนดปริมาณ (How many)

5. การประยุกต์ใช้ 5ส ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่นๆ

                      เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของกิจกรรม SGA,TPM,KAIZEN,QCC และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมอื่นๆ


กำหนดการ

09.00 - 09.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

                                         - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

09.15 - 10.30 น. : 1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน

                                         - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้ำอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

                             2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

                                         - อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

10.45 - 12.00 น. : 3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

                                         - อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ 

                                           ส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

                             Workshop 1 : การสร้างมาตรฐาน 5 ส ในพื้นที่การทำงานและข้อดีของการใช้ 5ส ในพื้นที่การทำงาน

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                         - กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้าอบรมก่อนเข้าเนื้อหำช่วงบ่าย 

13.15 - 14.30 น. : 4. การทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

                                         - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน                                                   และของบริษัท ร่วมกับ 3 TEI

                             5. การประยุกต์ใช้ 5ส ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่นๆ

                                          - อธิบายถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของกิจกรรม SGA,TPM,KAIZEN,QCC และกิจกรรมเพิ่มคุณภาพในองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมอื่นๆ แสดงตัวอย่างการทำ                                                    กิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน และของบริษัทต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ

                              Workshop2: แนวคิดการทำ 5ส ผ่านกิจกรรมและรูปภาพต่างๆ 3 กิจกรรมเปิดวีดีโอตัวอย่างการทำงานเป็นทีม

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : 5ส กับการทำงานเป็นทีม 

                            Workshop3: 3ส. อันทรงพลัง (ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระดมสมอง เพื่อดำเนินการจัดการกับสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าให้เกิดประสิทธิภาพ)

                             **ระหว่างการอบรมจะมีกิจกรรมย่อยกระตุ้นและฝึกคิดในการทำ 5ส. ทุกบทเรียน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส และ 3TEI อย่างถูกต้อง

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ 5ส ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น TPM, KAIZEN, QCC

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

   4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร 5ส และ 3Tei เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S & 3Tei-I / Tei-Hin / Tei-Ryou) for Productivity Improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 5ส และ 3Tei เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S & 3Tei-I, Tei-Hin / Tei-Ryou) for Productivity Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด