หลักสูตรแนะนำ ! พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 PDPA

รหัสหลักสูตร: 66313

จำนวนคนดู 3528 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรแนะนำ ! พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 PDPA
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนในการติดต่อกับกิจการเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย มิฉะนั้นองค์กรจะมีโอกาสเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายมีทั้งโทษทางปกครองสูงสุดปรับไม่เกิน 5 ล้าน โทษทางแพ่งที่มีอายุความในการฟ้องร้อง 3 ปี และโทษทางอาญาสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

     ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความความพร้อมสำหรับหน่วยงานภายในองค์กรที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูลทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อันจะทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีได้นั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย  

วัตถุประสงค์หลักสูตร
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม “ได้ความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนได้ทันที”
   2. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ
   3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module #1 Introduction to PDPA

1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA คืออะไร

2. ใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

3. หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. บริษัท และ พนักงาน มีหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้อย่างไร


Module #2 PDPA Involvement

5. หน้าที่ และคุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

7. องค์กรจะดำเนินการอย่างไรสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บมาไว้ก่อนที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

8. หลักการขอความยินยอมให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

9. ตัวอย่างเอกสาร PDPA


Module #3 PDPA Laws and Penalties

10. ความรับผิดกรณีละเมิดกฎหมายมีอะไรบ้าง ใครต้องรับผิดบ้าง

11. ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ละเมิด

12. ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
-  พนักงานผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

- ทุกฝ่ายของ องค์กร 

- HR 

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรแนะนำ ! พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 PDPA
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: องค์กรต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครอง, เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บ, อบรม ออนไลน์, อบรม PDPA, อบรม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต