เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ ( TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER )

รหัสหลักสูตร: 66685

จำนวนคนดู 977 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ ( TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง ซึ่งต้องมีทั้งความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน แล้วจะทำอย่างไรพนักงานขององค์กรจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่ การใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง
     หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ (Train the Professional Trainer) ได้ออกแบบมาช่วยติดอาวุธสำหรับวิทยากรภายในองค์กรให้มีทัศนคติและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้ความรู้ ปรับบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เสริมเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีไหวพริบที่ดี และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีแรงจูงใจและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงาน
   2.  ผู้เข้าอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรภายใน
   3.  ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและมีทักษะที่สำคัญในการเป็นวิทยากรภายใน อาทิ บุคลิกภาพของวิทยากร การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตัวเอง การจัดทำสื่อประกอบการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การถ่ายถอดความรู้ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้ผ่านการอบรมมีความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรการสอน การเตรียมการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมืออาชีพ
   2.  ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ
   3.  ผู้ผ่านการอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่มืออาชีพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
   1. บทบาทและความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรภายในองค์กร วัตถุประสงค์ : เข้าใจบทบาทของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
             - คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
             - บทบาทของวิทยากรภายในส่งผลต่อความสำเร็จของใครบ้าง
             - จุดแข็งของวิทยากรภายในที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
             - ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
             - วิทยากรภายในต้องทำอะไรบ้าง
             - การเตรียมความพร้อมของวิทยากรภายใน
             - เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
   2. เทคนิคการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนอย่างมืออาชีพ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตัวเองอย่างมืออาชีพ
             - หลักการและขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน (ADDIE Model)
             - ฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตนเอง
             - รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร
   3.เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ :    เรียนรู้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ให้น่าสนใจ
             - เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
             - การใช้เกมส์ และกิจกรรมในการฝึกอบรม
             - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
             - รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนาเทคนิคดีๆจากวิทยากร
   4. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการสื่อสารของวิทยากรมืออาชีพเพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผล วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญของวิทยากรยุคใหม่ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
             - บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือของวิทยากร
             - เทคนิคการใช้น้ำเสียง การใช้ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
             - เทคนิคการเล่าเรื่องของวิทยากร
             - เทคนิคการตอบคำถาม และการตั้งคำถามกับผู้เรียน
             - เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
             - เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียน
   5. Post-test: ฝึกปฏิบัติการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการสอนจริงให้เกิดความชำนาญและมีความมั่นใจ
             - ฝึกปฏิบัติการสอน คนละ 15 นาที
             - รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร และเพื่อนๆที่เข้าฝึกอบรม


รูปแบบการฝึกอบรม
             -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
             -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
             -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร และวิทยากรที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเติมเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพให้กับตนเอง
-  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ ( TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ, TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด