หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ (Professional of Performance Appraisal)

รหัสหลักสูตร: 66784

จำนวนคนดู 831 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ (Professional of Performance Appraisal)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล


          การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทางานที่

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการ

ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับ

องค์กร อีกทั้งให้ความสําคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันด้วยดัชนีชี้วัดหรือ KPIs.

โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระบบหากนาดัชนีชี้วัด KPIs. บริหารอย่างจริงจังและต่อเนื่องย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน

และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ผลงาน เป็นรูปธรรมสามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของงานได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้อบรมมีเข้าใจหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวคิดและหลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.

          2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.และเลือกตัวชี้วัด (SMART KPI) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและองค์การ

          3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคและเครื่องมือการบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs สู่ความสําเร็จ


ลักษณะการเรียนรู้


          1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

          2. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

          3. เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

          4. Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          1. ผู้อบรมมีเข้าใจหลักการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวคิดและหลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.

          2. ผู้อบรมสามารถนําหลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.และเลือกตัวชี้วัด (SMART KPI) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและองค์กร

          3. ผู้อบรมสามารถนําเทคนิคและเครื่องมือการบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs สู่ความสําเร็จ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) เครื่องมือสําคัญขององค์กรที่ประสบผลสําเร็จ

          1. หลักการสําคัญในการประเมินผล

          2. จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          3. ประโยชน์สําคัญของการประเมินผลปฏิบัติงาน

          4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Session 2 : ภาพรวมการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวคิดและหลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.

          1. แนวคิดการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          2. ความหมายของการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          3. ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          5. ประโยชน์ของการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Session 3: หลักการจัดทําดัชนีชี้วัด KPIs.

          1. ความหมายและความสําคัญของ KPIs.

          2. เป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัด (SMART KPI) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและองค์การ

                    - การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป)

                    - การความยึดหยุ่นของเป้าหมายระหว่างหน่วยงานและตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

                    - การบริหารผลงานจากสิ่งที่วัดได้จับต้องได้

                    - การมีส่วนร่วมของผู้ถูกประเมิน

                    - ความชัดเจนการประเมินผลงาน

                    - การตั้งเป้าหมาย สู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

          3. กระบวนการออกแบบและการกําหนด KPIs.

          4. การกําหนดดัชนีชี้วัด KPIs ที่สําคัญของหน่วยงาน ประโยชน์ และการนําไปใช้งาน

          5. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาจากการใช้ KPIs.

          6. การนํา KPIs. ไปเยื่องโยงกับการบริหารผลงาน

บทสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Apprising performance)


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

          เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ (Professional of Performance Appraisal)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, Professional of Performance Appraisal, อบรมหลักสูตร 2566, Online training, หลักสูตรอบรม 2566, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้