แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Sales and MKT)

รหัสหลักสูตร: 66857

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Sales and MKT)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 81 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 81 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขายและการตลาด ซึ่งจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    •ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    •ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

    •สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

    •หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

    •ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

    •มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

    •ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง

3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ฝ่ายขายและการตลาด ต้องดำเนินการ

4. แนวทางการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ

    •แนวปฏิบัติการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing

     Activities)

    •หนังสือให้ความยินยอม (Privacy Consent Form)

    •หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)

    •ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

    •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)

    •หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

    •หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

5. แนวปฏิบัติ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายขายและการตลาด (PDPA Guideline for Sales

   and Marketing)

    •ความสัมพันธ์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการทำการตลาด

    •การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุเป้าหมายการขาย (Provided, Observed and

      Inferred data)

    •ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดหรือการขาย

    •ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อควรระมัดระวัง

    •แนวการปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

    •แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลในการทำตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

    •แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลสำหรับระบบสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty Program)

    •การประมวลผลข้อมูลเครือข่ายสังคมเพื่อกระตุ้นยอดขาย (Social Network)

    •การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ (Online Behavioral Advertisement)

6. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

 7. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA ของงานการขายและการตลาด พร้อมแนวทางแก้ไข อาทิ

    •การสมัครบริการแล้วขอบัตรประชาชนของลูกค้า ที่มีข้อมูลศาสนาอยู่ ถือเป็นการเก็บข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ แล้วต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือไม่

    •การบันทึก VDO ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ถ้าเป็นแล้ว จะต้องทำอย่างไร

    •การกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จำเป็นต้องมี choice ให้เลือกหรือไม่ว่า อนุญาตหรือไม่อนุญาต เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลกับ Third parties

    •ข้อมูลอ่อนไหว ที่จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญา หากต้องขอความยินยอม สามารถกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาได้หรือไม่ เป็นต้น

       Workshop / กิจกรรม

    •การร่างประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

    •การร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From)

    •การร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

    •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form) และกระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลวิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
นายจ้าง หน่วยงานด้านการขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Sales and MKT)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Direct Marketing, Social Network, Online Behavioral Advertisement, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, Data Processing Agreement, PDPA ของงานการขายและการตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี