หลักสูตร ศิลปะการสั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective ordering delegation & monitoring)

รหัสหลักสูตร: 67213

จำนวนคนดู 456 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ศิลปะการสั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective ordering delegation & monitoring)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น พนักงานจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยองค์การจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่ายิ่ง โดยคำว่าคนเก่งนั้น (Talent) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) โดดเด่นเหนือจากผู้อื่น คำว่าคนเก่งขององค์การนั้นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีด้วย ซึ่งพวกเขาจะต้องมี ความสามารถพิเศษหลายๆ ด้าน เพื่อ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า พนักงานที่มีมุมมองและศักยภาพสูงนั้น จะมีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจอนาคต เน้นภาพใหญ่ มองเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามในการทำงาน และจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการดึง เอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย (Leader)

          องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Growth Hacking) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ดังนี้

  1.กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตาม

  2.การสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.มอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์

  4.การติดตามงานด้วยความเข้าใจ

 ทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

     ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์หรือบุคลากรของแต่ละองค์การให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานมากขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงานของหัวหน้าในกรณีที่ต้องสั่งงาน และติดตามงานจากลูกน้องใต้บังคับบัญชาอย่างมีศิลปะในการสั่งงานการติดต่อประสานงานให้ทรงประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

  2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

  3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

  4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
Part 1: กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตาม

  เรียนรู้คน เพื่อผลของงาน

  จิตวิทยาการจัดวางคน และมอบหมายงาน

  กระบวนการสั่งงาน 3 แบบ

  ศิลปะการติดตามงาน แบบยกยอ

กิจกรรมที่: 1 ฝึกวางแผน กระบวนการ เลือกคนให้ตรงงาน ด้วยคำถามจิตวิทยา ให้ได้มาซึ่งคนคุณภาพ และงานที่มีประสิทธิภาพ


Part:2 การสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ

  จิตวิทยาการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยภาพ กลิ่น เสียง

  เรียนรู้ประเภทของลูกน้อง

  การฝึกใช้เสียง 3 ระดับ สั่งงานอย่างเหนือชั้น

  การตั้งคำถามนำ เพื่อสั่งการลดขอปฏิเสธ

กิจกรรม: 2 ปรับกลยุทธ์ การสั่งการและทำงานแบบผู้นำ

มีโจทย์ ให้ผู้เข้ามอบรมวจับฉลากเลือกประเภทของลูกน้องจากที่วิทยากรบรรยายก่อนหน้า ให้ผู้เข้าอบรมฝึกวางแผนงาน ให้เหมาะสมและดีที่สุดตามโจทย์ที่ได้รับ


Part 3: มอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์

  แนวทางการมอบหมายงาน

   ลักษณะของการมอบหมายงานที่ดี

  เทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์เพื่อมอบหมายงาน

  ปัญหาและอุปสรรคหลักในการมอบหมายงาน

  เทคนิคการกระจายงานอย่างลงตัว

  การบริหารจัดการเวลาแบบ JPDM

  จิตวิทยาการสร้างแรงวจูงใจในการทำงาน

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม บริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จทันเวลาอย่างลงตัว และคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยใช้ JPDM เป็นารูปแบบการจัดการ


Part 4: การติดตามงานด้วยความเข้าใจ

  การติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

  วิธีการติดตามงาน

  หลักสำคัญในการติดตามควบคุมงาน

  การขจัดอุปสรรคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

  วิทยากรแสนอแนะแนวทาง และวิธีการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

  สรุปเนื้อหาโดยรวม

  Q and A


ลักษณะการเรียนรู้

ในรูปแบบการอบรมรูปแบบ Learn and Share บรรยายการเล่าเรื่องแบบ 4D Story telling สนุก ตื่นเต้น เข้าใจง่าย นำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ได้จริง

ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงทุกหัวข้อ และความสนุก โดยการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

มีช่วงเพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้อบรมได้นำกลับไปใช้จริงได้ทุกหัวข้อ สามารถแสดง เล่าเรื่อง เล่นเกมส์ ทำกิจกรรม แต่ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

  Learn and Share 50 %

  Workshop 30%

  Game 20%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้จัดการ หัวหน้า ผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ศิลปะการสั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective ordering delegation & monitoring)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ศิลปะการสั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective ordering delegation & monitoring, การติดตามงานด้วยความเข้าใจ, มอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด