หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)

รหัสหลักสูตร: 67258

จำนวนคนดู 601 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงาน โดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

      หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของคนทำงานให้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานภายในทีมงานภายในองค์กรและสามารถสื่อสารข้ามสายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจและความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสื่อสารและสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดีความร่วมมือร่วมใจระหว่างเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานและการสื่อสารกับคนอื่น ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles) และฝึกทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลแต่ละ Style ได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มักเกิดขึ้น

  - เรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นของการสื่อสารในองค์กร
 • พื้นฐานการสื่อสารที่ดีสำหรับคนทำงานยุคใหม่ เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน (กริยา ท่าทาง และน้ำเสียง)
 • กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูง

2 การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน

  - เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสารสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พฤติกรรมการสื่อสารของทีมงานแต่ละ Style
 • แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
 • ปรับวิธีการสื่อสารให้ เหมาะสมกับทีมงานแต่ละประเภทสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสารกับคนประเภทต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติ : ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคน แต่ละ Style

3เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

  - เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันผ่านช่องทางต่างๆ

 • การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆของคนทำงานที่ต้องทำเป็นประจำ

             -การประชุมทีมงาน

             -การมอบหมายและติดตามงาน

             -การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทีมงาน

             -การรายงานผลงาน

             -การนำเสนอ

 • ฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นในที่ทำงาน

4การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงานกระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  - เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบข้ามสายงาน

 • การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • กรณีศึกษา : รูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ Cross Functional Approach
 • ฝึกปฏิบัติ : สร้างสรรค์แบบจำลอง Team Alignment ขององค์กร เพื่อเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร

หมายเหตุ: เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้น Activity based Learning และ Workshop


รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%
 2. การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%
 3. ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

แก้ปัญหา

 • ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งาน ไม่ประสบความสำเร็จ
 • ขาดทักษะการสื่อสารในองค์กร อาทิ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน ทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน
 • ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ สุขและสามารถเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่มี ประสิทธิภาพ

พัฒนา

 • เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคลทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงานเมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
 • สามารถต่อยอดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานระดับบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทีมงาน
 • เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ หน่วยงานต่อไปในอนาคต


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง (SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสื่อสาร, ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มักเกิดขึ้น, การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด